koleje CPK w Mikołowie

Strona ta jest stale aktualizowana i współpracuje z Grupą dyskusyjną – https://www.facebook.com/groups/MikolowKolejeCPK/

Publikacje związane i podobne problemy innych miast

KOLEJE CPK w Mikołowie czyli Korytarze Kolejowych Inwestycji Towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które niszczą długoletnie i kosztowne inwestycje naszej Gminy i jej mieszkańców oraz chroniony i unikalny przyrodniczo charakteru tych terenów a w dodatku pomijają nasze istniejące linie kolejowe, dworzec i nowo budowane centrum przesiadkowe, których wykorzystanie i rozwijanie byłoby najlepszym kompromisem.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ukazaniem się 10 lutego 2020r. informacji o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Rządowej Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w tym Programu Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych między innymi w Mikołowie dla szybkich kolei nie zatrzymujących się w naszej Gminie pomijając nasz dworzec i nowe centrum przesiadkowe dla całego powiatu, rozpoczynamy ten wątek i prowadzenie tego tematu zamieszczając kolejne chronologiczne informacje.

Mapka z proponowanymi przebiegami linii kolejowych.

Na tej stronie poniżej chronologicznie będziemy publikować wszelkie ważne i konkretne informacje, zaś do dyskusji w różnych wątkach tego tematu zapraszam na strony FB w tym między innymi na moją w tematycznych wpisach: https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/

Proponowane linie kolejowe CPK nie tylko kolidują z osiedlami i domami ale przecinają nasze cenne przyrodnicze otoczenie w tym w każdej wersji przecinają Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

18.02.2020.
Temat nowych linii kolejowych w Mikołowie mocno poruszył mieszkańców od chwili ukazania się informacji o konsultacjach społecznych. W dniu 17 lutego 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie w Sołectwie Mokre zorganizowane przez Sołtysa Sławomira Fudala. Na spotkaniu Burmistrz Stanisław Piechula omówił temat i zaproponował wstępną treść opinii i protestu (uzupełniony o konstruktywne zebrane uwagi), który zostanie przekazany do CPK jako stanowisko Gminy. Ustalono zbieranie podpisów poparcia pod protestem i wykorzystanie jego treści przez mieszkańców w celu jak najszerszego składania uwag przez mieszkańców. Wszyscy mają się postarać, by informacja dotarła do jak największego grona osób zainteresowanych, które też złożą swoje uwagi. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk Słomska poinformowała mieszkańców o podjęciu tematu także przez Radę Miejską i wypracowaniu stanowiska począwszy od Komisji ds. Gospodarki Miejskiej , która odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godz.17.00 w Białym Domku ( ul.K.Miarki 15 ).

MATERIAŁY I WAŻNE LINKI:

Burmistrz Mikołowa:

Stanowisko Śląskiego Ogrodu Botanicznego w sprawie CPK

UWAGA PILNE I OBECNIE NAJWAŻNIEJSZE!!!

Obecnie najważniejsza sprawa to poinformowanie jak największej ilości zainteresowanych osób i składanie uwag do 10 marca 2020 poprzez stronę https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej

Wybieramy:
Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga (pole obowiązkowe) *
Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170 ,
Wpisujemy:
Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga
1
i dalej według opisów.

  • Kliknij, podpisz i rozpowszechnij petycję elektroniczną
  • Podpisz protest w Urzędzie, wydrukuj i zbierz podpisy od innych, podpisać lub złożyć podpisane protesty można w biurze podawczym urzędu Rynek 16.
  • Rozmowy i wypytywanie polityków, szczególnie obecnie rządzących i z naszej okolicy.
  • Informowanie mediów i nagłaśnianie sprawy.
Treść ulotki wysłanej do wszystkich mieszkańców

Aktualizacja – 2020-01-03
Publikacje związane i podobne problemy innych miast

Aktualizacja – 2020-03-01
Wystąpienia w sprawie

Aktualizacja – 2020-02-28
Zaktualizowano mapki o szkody górnicze.

2020-03-02
Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa – Sprzeciw przeciwko liniom kolejowym CPK w Mikołowie z dodatkowymi opiniami .

2020-03-03
Spotkanie miast Metropolii GZM dotkniętych CPK
Metropolia wspólnie ze swoimi miastami członkowskimi, których dotknęło CPK, także przekaże krytyczne uwagi co do zaproponowanych tras. Na spotkaniu wszystkie miasta dotknięte CPK wyrażały oburzenie i bardzo krytyczne uwagi oraz brak jakichkolwiek wcześniejszych informacji i konsultacji. Metropolia natomiast od miesięcy pracuje nad rozwojem kolei w regionie, wypracowuje najlepsze rozwiązania bez jakiejkolwiek wiedzy o równoległych, często sprzecznych planach CPK. W załączeniu prezentacja Metropolii ze spotkania.

2020-03-06
Alternatywne wersje Linii CPK w naszej okolicy

2020-03-10
2514 podpisów mieszkańców pod protestem wysłano z zebranymi opiniami do CPK i nie tylko.

2020-03-17
Odpowiedź CPK w sprawie przesłanych materiałów

2020-05-06
Email do CPK z zapytaniem: Sz.P. Prezes Zarządu Mikołaj Wild, Szanowny Panie Prezesie, wysłaliśmy do Państwa nasze opinie i stanowiska w czasie prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przebiegu szybkich kolei CPK, proszę o informacje: – jakie działania z Państwa strony będą teraz odejmowane i kiedy? – może są już planowane jakieś terminy spotkań i konsultacji tych projektów z mieszkańcami i samorządami?
Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

2020-06-15
Odpowiedź CPK:
Dzień dobry. W dniach od 10 lutego do 10 marca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadziła pierwszy etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: „SSL”). Celem konsultacji było poznanie uwag i opinii i postulatów uczestników konsultacji dotyczących korytarzy, w ramach których będą realizowane nowe linie kolejowe oraz inwestycje drogowe: Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i nowy przebieg drogi ekspresowej S10. Warianty przebiegów zaproponowane w projekcie dokumentu SSL mają charakter orientacyjny i ich umiejscowienie na mapach zawartych w załącznikach do SSL nie odzwierciedla ostatecznych rozstrzygnięć planistycznych. Spółka zamierza szczegółowo przeanalizować zebrane w toku konsultacji SLL uwagi i poddać je wielokryterialnej analizie. Analizowane będą wszelkie istotne okoliczności oraz fakty, włączenie ze szczegółowym rozpoznaniem uwarunkowań środowiskowych. Wszystkie te elementy, wraz z danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczych, pozwolą na dokładną, pogłębioną analizę uwag, opinii i postulatów zgłaszanych także na kolejnych etapach prac planistycznych i studialnych. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. linia Katowice – granica państwa: 1) prace przygotowawcze rozpoczną się w roku 2020, 2) prace budowlane rozpoczną się w roku 2024, 3) odcinek ten zostanie ukończony w roku 2030. Samorządy oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w obszarze których są planowane inwestycje kolejowe CPK, będą ponadto mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych w ramach procedury oceny oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczych oraz ustaleniu szczegółów wariantów przebiegów poszczególnych linii kolejowych. Warianty te zostaną następnie zaprezentowane w raportach środowiskowych stanowiących podstawę do wydawania decyzji środowiskowych. O wszelkich dalszych działaniach Spółki będziemy informować w późniejszym terminie. Z poważaniem, Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

2020-07-20
Informacja o nowej propozycji przebiegu linii CPK – LK170 Katowice – Ostrawa: Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczyna działania w zakresie przeprowadzenia konsultacji z Interesariuszami instytucjonalnymi, dotyczących przebiegu projektowanej linii kolejowej na odcinku Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa. W załączeniu kierujemy do Państwa oficjalną korespondencję w tym zakresie. Poniżej natomiast znajduje się link do mapy, która stanowi Załącznik nr 2 do załączonego pisma:

Link: https://cpkonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/robert_wilczek_cpk_pl/EpKXzHVDE3tHk89uJLAc7I4B_YJvSPg_NhASdqVflcIIyQ?e=Y1aoI1

W przypadku uwag/sugestii/opinii dot. wariantów projektowanej linii kolejowej, proszę zgłaszać je na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Załączniki:
– Podstawowe informacje LK170- PDF
– Pismo przewodnie – PDF

Z poważaniem Robert Wilczek , Specjalista ds. Obsługi Interesariuszy Komponentu Kolejowego

2020-07-21
Szanowny Pan Robert Wilczek
Specjalista ds. Obsługi Interesariuszy Komponentu Kolejowego

Szanowny Panie Robercie,
otrzymaliśmy do opiniowania Państwa materiały z prezentacją nowych propozycje linii CPK, więc by je zaopiniować proszę o wyjaśnienie następującego problemu: prezentacja pokazuje wiele tras nazywanych alternatywnymi, tylko nie do końca potrafimy się zorientować, które trasy dla których są alternatywne, przykładowo, czy patrząc na rozgałęzienie tras LK170 od strony Katowic, trasy biegnące do Tych są alternatywne tych, które biegną do Mikołowa ?  Czyli, czy którykolwiek wariant zakłada możliwość nie prowadzenia żadnej trasy przez Mikołów ?
Z uwagi na krótki termin do opiniowania proszę o możliwie pilną odpowiedź.
Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

Odpowiedz:
http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/07/20200721-CPK-Mikolow-Tychy.pdf

2020-08-19
Spotkanie W Mikołowie przedstawicieli gmin przez które CPK chce poprowadzić linię rozpoczynając za Katowicami w stronę Ostrawy od Mikołowa. Ustalono współpracę i wzajemne informowanie się w postępach sytuacji w każdej gminie.

2020-08-21
Na wniosek CPK przekazaliśmy uwagi odnośnie kolejnego projektu linii – wariantów udostępnionych 2020-07-20 (patrz powyżej).

http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Opinia-do-CPK-2020-08-scaled.jpg

2020-09-14
Apel do Premiera M. Morawieckiego w temacie marnowania funduszy i chaosu w kolejnych planach kolejowych
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/PremierCPK20200914.pdf

2020-09-16
Prezentacja Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza podsumowująca prace nad liniami kolejowymi Katowice – Ostrawa przedstawiona na spotkaniu samorządowców z Wojewodą Śląskim we wrześniu 2020r.

http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Kolej-dużych-prędkosci-Katowice-Ostrawa-Sitarz-2020.pdf

2020-09-21
Wyjaśnienie szczegółów planów i zmian Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego 2020+ w 2015 roku:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/PZPWS2015-2020-09-21.pdf

2020-09-30
Druga Uchwała Rady Miejskiej w temacie drugiej wersji linii kolejowych CPK przez Mikołów i Odpowiedź CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Uchwala-RM-275-2020-CPK-i-Odpowiedz-20200923.pdfCDN …

Logotypy UE