koleje CPK w Mikołowie

Strona ta jest stale aktualizowana i współpracuje z Grupą dyskusyjną – https://www.facebook.com/groups/MikolowKolejeCPK/

Publikacje związane i podobne problemy innych miast

KOLEJE CPK w Mikołowie czyli Korytarze Kolejowych Inwestycji Towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które niszczą długoletnie i kosztowne inwestycje naszej Gminy i jej mieszkańców oraz chroniony i unikalny przyrodniczo charakteru tych terenów a w dodatku pomijają nasze istniejące linie kolejowe, dworzec i nowo budowane centrum przesiadkowe, których wykorzystanie i rozwijanie byłoby najlepszym kompromisem.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ukazaniem się 10 lutego 2020r. informacji o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Rządowej Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w tym Programu Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych między innymi w Mikołowie dla szybkich kolei nie zatrzymujących się w naszej Gminie pomijając nasz dworzec i nowe centrum przesiadkowe dla całego powiatu, rozpoczynamy ten wątek i prowadzenie tego tematu zamieszczając kolejne chronologiczne informacje.

Mapka z proponowanymi przebiegami linii kolejowych.

Na tej stronie poniżej chronologicznie będziemy publikować wszelkie ważne i konkretne informacje, zaś do dyskusji w różnych wątkach tego tematu zapraszam na strony FB w tym między innymi na moją w tematycznych wpisach: https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/

Proponowane linie kolejowe CPK nie tylko kolidują z osiedlami i domami ale przecinają nasze cenne przyrodnicze otoczenie w tym w każdej wersji przecinają Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

2020-02-17
Spotkanie z władzami miasta Mikołowa – planowane inwestycje CPK

2020-02-18
Temat nowych linii kolejowych w Mikołowie mocno poruszył mieszkańców od chwili ukazania się informacji o konsultacjach społecznych. W dniu 17 lutego 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie w Sołectwie Mokre zorganizowane przez Sołtysa Sławomira Fudala. Na spotkaniu Burmistrz Stanisław Piechula omówił temat i zaproponował wstępną treść opinii i protestu (uzupełniony o konstruktywne zebrane uwagi), który zostanie przekazany do CPK jako stanowisko Gminy. Ustalono zbieranie podpisów poparcia pod protestem i wykorzystanie jego treści przez mieszkańców w celu jak najszerszego składania uwag przez mieszkańców. Wszyscy mają się postarać, by informacja dotarła do jak największego grona osób zainteresowanych, które też złożą swoje uwagi. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk Słomska poinformowała mieszkańców o podjęciu tematu także przez Radę Miejską i wypracowaniu stanowiska począwszy od Komisji ds. Gospodarki Miejskiej , która odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godz.17.00 w Białym Domku ( ul.K.Miarki 15 ).

MATERIAŁY I WAŻNE LINKI:

Burmistrz Mikołowa:

Stanowisko Śląskiego Ogrodu Botanicznego w sprawie CPK

UWAGA PILNE I OBECNIE NAJWAŻNIEJSZE!!!

Obecnie najważniejsza sprawa to poinformowanie jak największej ilości zainteresowanych osób i składanie uwag do 10 marca 2020 poprzez stronę https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej

Wybieramy:
Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga (pole obowiązkowe) *
Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170 ,
Wpisujemy:
Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga
1
i dalej według opisów.

  • Kliknij, podpisz i rozpowszechnij petycję elektroniczną
  • Podpisz protest w Urzędzie, wydrukuj i zbierz podpisy od innych, podpisać lub złożyć podpisane protesty można w biurze podawczym urzędu Rynek 16.
  • Rozmowy i wypytywanie polityków, szczególnie obecnie rządzących i z naszej okolicy.
  • Informowanie mediów i nagłaśnianie sprawy.
Treść ulotki wysłanej do wszystkich mieszkańców

Aktualizacja – 2020-01-03
Publikacje związane i podobne problemy innych miast

Aktualizacja – 2020-03-01
Wystąpienia w sprawie

Aktualizacja – 2020-02-28
Zaktualizowano mapki o szkody górnicze.

2020-03-02
Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa – Sprzeciw przeciwko liniom kolejowym CPK w Mikołowie z dodatkowymi opiniami .

2020-03-03
Spotkanie miast Metropolii GZM dotkniętych CPK
Metropolia wspólnie ze swoimi miastami członkowskimi, których dotknęło CPK, także przekaże krytyczne uwagi co do zaproponowanych tras. Na spotkaniu wszystkie miasta dotknięte CPK wyrażały oburzenie i bardzo krytyczne uwagi oraz brak jakichkolwiek wcześniejszych informacji i konsultacji. Metropolia natomiast od miesięcy pracuje nad rozwojem kolei w regionie, wypracowuje najlepsze rozwiązania bez jakiejkolwiek wiedzy o równoległych, często sprzecznych planach CPK. W załączeniu prezentacja Metropolii ze spotkania.

2020-03-05
Udział Przedstawicieli Mikołowa w Sejmie – https://mikolow.eu/koleje-cpk-fotorelacje/

2020-03-06
Alternatywne wersje Linii CPK w naszej okolicy

2020-03-10
2514 podpisów mieszkańców pod protestem wysłano z zebranymi opiniami do CPK i nie tylko.

2020-03-17
Odpowiedź CPK w sprawie przesłanych materiałów

2020-05-06
Email do CPK z zapytaniem: Sz.P. Prezes Zarządu Mikołaj Wild, Szanowny Panie Prezesie, wysłaliśmy do Państwa nasze opinie i stanowiska w czasie prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przebiegu szybkich kolei CPK, proszę o informacje: – jakie działania z Państwa strony będą teraz odejmowane i kiedy? – może są już planowane jakieś terminy spotkań i konsultacji tych projektów z mieszkańcami i samorządami?
Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

2020-06-15
Odpowiedź CPK:
Dzień dobry. W dniach od 10 lutego do 10 marca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadziła pierwszy etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: „SSL”). Celem konsultacji było poznanie uwag i opinii i postulatów uczestników konsultacji dotyczących korytarzy, w ramach których będą realizowane nowe linie kolejowe oraz inwestycje drogowe: Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i nowy przebieg drogi ekspresowej S10. Warianty przebiegów zaproponowane w projekcie dokumentu SSL mają charakter orientacyjny i ich umiejscowienie na mapach zawartych w załącznikach do SSL nie odzwierciedla ostatecznych rozstrzygnięć planistycznych. Spółka zamierza szczegółowo przeanalizować zebrane w toku konsultacji SLL uwagi i poddać je wielokryterialnej analizie. Analizowane będą wszelkie istotne okoliczności oraz fakty, włączenie ze szczegółowym rozpoznaniem uwarunkowań środowiskowych. Wszystkie te elementy, wraz z danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczych, pozwolą na dokładną, pogłębioną analizę uwag, opinii i postulatów zgłaszanych także na kolejnych etapach prac planistycznych i studialnych. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. linia Katowice – granica państwa: 1) prace przygotowawcze rozpoczną się w roku 2020, 2) prace budowlane rozpoczną się w roku 2024, 3) odcinek ten zostanie ukończony w roku 2030. Samorządy oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w obszarze których są planowane inwestycje kolejowe CPK, będą ponadto mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych w ramach procedury oceny oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczych oraz ustaleniu szczegółów wariantów przebiegów poszczególnych linii kolejowych. Warianty te zostaną następnie zaprezentowane w raportach środowiskowych stanowiących podstawę do wydawania decyzji środowiskowych. O wszelkich dalszych działaniach Spółki będziemy informować w późniejszym terminie. Z poważaniem, Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

2020-07-06
Piknik Rodzinny – Tak dla Nas – Nie dla kolei dużych prędkości ! https://mikolow.eu/koleje-cpk-fotorelacje/

2020-07-10
Protest na mikołowskim rynku podczas obecności Premiera RP i nielegalnej kampanii wyborczej prowadzonej dla kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zobacz zdjęcia

2020-07-20
Informacja o nowej propozycji przebiegu linii CPK – LK170 Katowice – Ostrawa: Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczyna działania w zakresie przeprowadzenia konsultacji z Interesariuszami instytucjonalnymi, dotyczących przebiegu projektowanej linii kolejowej na odcinku Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa. W załączeniu kierujemy do Państwa oficjalną korespondencję w tym zakresie. Poniżej natomiast znajduje się link do mapy, która stanowi Załącznik nr 2 do załączonego pisma:

Link: https://cpkonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/robert_wilczek_cpk_pl/EpKXzHVDE3tHk89uJLAc7I4B_YJvSPg_NhASdqVflcIIyQ?e=Y1aoI1

W przypadku uwag/sugestii/opinii dot. wariantów projektowanej linii kolejowej, proszę zgłaszać je na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Załączniki:
– Podstawowe informacje LK170- PDF
– Pismo przewodnie – PDF

Z poważaniem Robert Wilczek , Specjalista ds. Obsługi Interesariuszy Komponentu Kolejowego

2020-07-21
Szanowny Pan Robert Wilczek
Specjalista ds. Obsługi Interesariuszy Komponentu Kolejowego

Szanowny Panie Robercie,
otrzymaliśmy do opiniowania Państwa materiały z prezentacją nowych propozycje linii CPK, więc by je zaopiniować proszę o wyjaśnienie następującego problemu: prezentacja pokazuje wiele tras nazywanych alternatywnymi, tylko nie do końca potrafimy się zorientować, które trasy dla których są alternatywne, przykładowo, czy patrząc na rozgałęzienie tras LK170 od strony Katowic, trasy biegnące do Tych są alternatywne tych, które biegną do Mikołowa ?  Czyli, czy którykolwiek wariant zakłada możliwość nie prowadzenia żadnej trasy przez Mikołów ?
Z uwagi na krótki termin do opiniowania proszę o możliwie pilną odpowiedź.
Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

Odpowiedz:
http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/07/20200721-CPK-Mikolow-Tychy.pdf

2020-08-19
Spotkanie W Mikołowie przedstawicieli gmin przez które CPK chce poprowadzić linię rozpoczynając za Katowicami w stronę Ostrawy od Mikołowa. Ustalono współpracę i wzajemne informowanie się w postępach sytuacji w każdej gminie.

2020-08-21
Na wniosek CPK przekazaliśmy uwagi odnośnie kolejnego projektu linii – wariantów udostępnionych 2020-07-20 (patrz powyżej).

http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Opinia-do-CPK-2020-08-scaled.jpg

2020-09-14
Apel do Premiera M. Morawieckiego w temacie marnowania funduszy i chaosu w kolejnych planach kolejowych
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/PremierCPK20200914.pdf

2020-09-16
Prezentacja Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza podsumowująca prace nad liniami kolejowymi Katowice – Ostrawa przedstawiona na spotkaniu samorządowców z Wojewodą Śląskim we wrześniu 2020r.

http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Kolej-dużych-prędkosci-Katowice-Ostrawa-Sitarz-2020.pdf

2020-09-21
Wyjaśnienie szczegółów planów i zmian Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego 2020+ w 2015 roku:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/PZPWS2015-2020-09-21.pdf

2020-09-30
Druga Uchwała Rady Miejskiej w temacie drugiej wersji linii kolejowych CPK przez Mikołów i Odpowiedź CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Uchwala-RM-275-2020-CPK-i-Odpowiedz-20200923.pdf

2020-10-12
Przedstawiciele gmin powiatu mikołowskiego poprosili o konsultacje specjalistów w zakresie kolei (prof. Marek Sitarz i inż. Wojciech Dinges), którzy przedstawili nam inne możliwości łączenia Katowic z Ostrawą oraz omówili swój punkt widzenia na działalność CPK. Ponadto profesor Marek Sitarz przedstawił opracowany już wcześniej za 43 mln zł gotowy projekt z wszelkimi szczegółami przebiegu takiej linii. W załączeniu prezentacje przygotowane przez prowadzących.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/Sitarz-Marek-Prezentacja-Koleje-20201012a.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/Dinges-Wojciech-Przebieg-linii-170-SSL-CPK.pdf

2020-11-05
W dniu 28.10.2020. odbyło się spotkanie online przedstawicieli JSW i PGG oraz gmin leżących na proponowanych trasach północnych (mikołowskich) CPK Katowice – Ostrawa, gdyż z wszystkich wcześniejszych tras tylko te przez CPK zostały wybrane do dalszego procedowania. Podobno wszelkie inne wcześniejsze propozycje tras południowych (tyskich) nie mają szans na realizację z uwagi na szkody górnicze. Podsumowując rozmowy można stwierdzić, że także wśród tych tras nie ma żadnej, która by znalazła aprobatę wszystkich gmin. Każda trasa w jakimś zakresie jest niedopuszczalna dla jakiejś gminy. Kolejnym krokiem działań CPK będą konsultacje indywidualne z przedstawicielami poszczególnych gmin, a następnie konsultacje z mieszkańcami.

Zamieszczam ORIENTACYJNE mapy wykonanych na postawie ostatnich propozycji CPK, przełożone na nasze podkłady z uwzględnieniem różnych ważnych szczegółów:

https://drive.google.com/drive/folders/1EQ7qQ7GDqLtFF-yimARwD4ZZZi7b-coJ?usp=sharing

2020-11-09
Konsultacje indywidualne urzędy gmin – CPK – online.
Podsumowanie spotkania konsultacyjnego online z przedstawicielami CPK w temacie linii kolejowe kierunku Katowice – Ostrawa:
1 – dla przypomnienia z poprzedniego spotkania konsultacyjnego z dnia 5 listopada 2020 z przedstawicielami gmin, przez które może biec linia CPK Katowice – Ostrawa, ilość proponowanych linii kolejowych zawężono tylko do tych, które zdaniem przedstawicieli CPK uznano za możliwe do poprowadzenia przez tereny nie zagrożone szkodami górniczymi. Są to tylko te linie biegnące z Katowic do Ostrawy w swym początkowym przebiegu przez Mikołów, gdyż z uwagi na szkody górnicze odpadła cała wiązka linii biegnących z Katowic w stronę Tychów do Jastrzębia Zdroju.
2 – linie te przedstawiono za załączonych mapkach jako: czerwona, błękitna, granatowa, zielona, żółta,
3 – w czasie konsultacji przedstawiliśmy nasze stanowisko i tak podsumowując:
3a – możemy zaakceptować linię żółtą lub zieloną z małymi uwagami co do jej przebiegu przez nasz teren (mapki w tym szczegółowa nr 5),
3b – możemy prowadzić rozmowy w temacie ewentualnego wykorzystanie linii granatowej biegnącej przez centrum Mikołowa z wyjściem na Wyry linią błękitną przy zapewnieniu jej wspólnego wykorzystania w planach Metropolii, zapewnieniu maksymalnego wyciszenia – osłonienia ekranami oraz zapewnieniu bezkolizyjnych skrzyżowań (mapki szczegółowe 6, 7, 8),
3c – nie akceptujemy możliwości przebiegu przez Mikołów linii czerwonej i górnej błękitnej,
4 – przedstawiciele CPK poinformowali o dalszych rozmowach indywidualnych z pozostałymi gminami, okresie dalszych analiz w tym środowiskowej – przyrodniczej, inwentaryzacji szczegółowej terenu, po zebraniu wszystkich danych szczegółowych konsultacji z mieszkańcami, itd. co w zależności od sytuacji może zając ok rok czasu.

W załączniku PDF poniżej mapki poglądowe, zainteresowanych szczegółowymi mapami odsyłam do map z informacji wcześniejszej z 2020-11-05.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-09-CPK-Konsultacje.pdf

2020-11-24
Konsultacje indywidualne Śląskiego Ogrodu Botanicznego – CPK – online
Poruszono te same kwestie jak wcześniej na powyższym spotkaniu i przedstawialiśmy identyczne stanowisko co do proponowanych linii kolejowych ale z dodatkowymi argumentami głównie Przedstawicieli naszego Ogrodu Botanicznego. W spotkaniu wzięli udział także Radna Ewa Chmielorz i Sołtys Sławomir Fudala prezentując argumenty sołectwa Mokre.

2020-12-01
Korespondencja email z CPK – Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia
2020 r. włącznie.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201201-Konsultacje-CPK.pdf

2020-12-08
Orientacyjny TERMINARZ CPK
Szanowni Państwo, wyjaśniając interesujące Państwa kwestie związane z CPK zabiegałem o przedstawienie przynajmniej orientacyjnego kalendarza interesujących nas terminów. Podsumowując otrzymywane informacje wyjaśniam dla pełnego zrozumienia sytuacji z CPK, że:
1 – zgodnie z procedowaniem takich inwestycji jak linie kolejowe CPK, w początkowym okresie planowania muszą być procedowane trzy propozycje alternatywnych linii kolejowych, z których ostatecznie, po analizie wielu składowych, zostanie wybrana tylko jedna, dlatego obecnie widzimy trzy lub więcej wersji,
2 – dopiero w II połowie 2021 roku będą dostępne mapy z podkładem geodezyjnym, na których będzie możliwe określenie przebiegu wszystkich trzech alternatywnych linii w zakresie konkretnych nieruchomości, z których ostatecznie zostanie wybrana tylko jedna,
3 – dopiero w I kwartale 2022 roku z tych trzech linii zostanie wyłoniona ta jedna ostateczna,
4 – wszystkie powyższe terminy są orientacyjne.
Natomiast w załączeniu przedstawiam dodatkowo treść ostatecznej oficjalnej informacji.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201208-CPK-Terminarz.pdf

2020-01-20
Spotkanie CPK – Metropolia GZM – zainteresowane Gminy w celu przedyskutowania propozycji i chęci miasta Tychy poprowadzenia linii CPK przez Tychy zamiast wariantu Mikołowskiego.
Poza notatką ze spotkania (w załączeniu) zainteresowane Gminy zainicjują kolejne spotkanie we własnym gronie, by sprawdzić czy inne Gminy leżące na szlaku tyskim akceptowałyby powrót do tej koncepcji.
Materiały po spotkaniu:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/02/Notatka-GZM_spotkanie-z-CPK_2021-01.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/02/Prezentacja_2_GZM_SP.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/02/Prezentacja_3_GZM_KT.pdf

2021-02-04
Spotkanie w Tychach w temacie możliwości powrotu do linii CPK tyskich zamiast mikołowskich w gronie przedstawicieli: Tychy, Katowice, Mikołów, Pszczyna, Kobiór, Łaziska, Orzesze, Wyry, Ornontowice.
Z dyskusji można wyciągnąć następujące wnioski: raczej nie ma zgody do powrotu linii CPK przez Kobiór i Pszczynę choć propozycja może być jeszcze omówiona w tych miastach. Przedstawiciele powiatu mikołowskiego z uwagi na wiele propozycji linii CPK, z których niektóre są całkowicie szkodliwe i niedopuszczalne, spróbują w najbliższym tygodniu uzgodnić jedną linię, co do której byliby w stanie się porozumieć jako wybór najmniejszego zła.

2021-02-18
Nie ma zgody całego Powiatu Mikołowskiego na linie CPK
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3615768811860834&id=984633874974354

2021-03-23
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na Stanowisko-Sprzeciw Gmin i Powiatu Mikołowskiego przeciwko proponowanym wersjom linii CPK.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/03/20210323-Stanowisko-Powiatu-Odpowiedx-CPK.pdf

2021-04-09
Korespondencja Urzędu Miasta Orzesze i CPK w wyjaśnianiu niektórych interesujących mieszkańców zagadnień.

http://www.orzesze.pl/aktualnosc/3089-informacje_dot_cpk_w_orzeszu?fbclid=IwAR3PP4f_066mSC52W-hRwibF9OehZ1H9v8Nkz4xXodVHMVI67hAkq1-DDc4

2021-04-22
Sejm – Interpelacja nr 21586 w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych na terenie pow. mikołowskiego

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=21586&view=null&fbclid=IwAR1sIULbIkToSStEkC81gniWvP8CO8W5O648Yc2PVDBaWapPF_UciRWQ0uI

2021-05-20
W związku z niemożliwością porozumienia się z CPK co do przebiegu linii przez powiat mikołowski, włodarze powiatu i gmin nie akceptują żadnej z proponowanych tras w naszym powiecie.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210520-CPK-Powiat.pdf

2021-06-15
Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na prace przygotowawcze do budowy nowej linii kolejowej między Katowicami i czeską Ostrawą. Dzięki niej pociągi dojadą m.in. do 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, które jest dziś największym miastem w Polsce bez dostępu do kolei. Trasa jest częścią wspólnej inwestycji kolejowej krajów Grupy Wyszehradzkiej między Warszawą, Brnem (z łącznikiem do Pragi), Bratysławą i Budapesztem.
https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/nowa-linia-katowice-ostrawa-spolka-wskazala-wykonawce-prac-przygotowawczych

2021-07-04
4 lipca w Katowicach odbyło się spotkanie władz samorządowych naszego regionu z przedstawicielami CPK. Spotkanie dotyczyło planowanych przebiegów szybkiej kolei linii 170. Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja projektu budowy szybkiej kolei na odcinku Katowice- Jastrzębie – Ostrawa przygotowana przez CPK. Punktem szczególnym było jednak wystąpienie prof. Marka Sitarza eksperta w dziedzinie projektowania szybkiej kolei, który zwrócił uwagę na błędy zarówno projektowe, jak i proceduralne tej inwestycji. W imieniu władz powiatu mikołowskiego głos zabrał Wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel.
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3187085181327475

2021-07-21
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła z konsorcjum z Egis Poland jako liderem kontrakt o wartości 11 mln zł netto na studium wykonalności dotyczące budowy polskiego odcinka nowej linii kolejowej między Katowicami i Ostrawą, podało CPK.
https://inwestycje.pl/biznes/cpk-zlecilo-studium-dla-polskiego-odcinka-linii-kolejowej-katowice-ostrawa/

2021-08-17
SPECJALNA USTAWA DLA CPK – Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W załączeniu pismo Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, p. Marcina Horały, dotyczące zajęcia stanowiska (w ramach prowadzonych konsultacji społecznych) w sprawie projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z projektem ustawy, której dotyczy korespondencja i pozostałymi dokumentami (uzasadnienie, OSR) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349462

2021-11-22
Spotkanie z Mieszkańcami Mokrego – https://www.facebook.com/SolectwoMokre/posts/2346982062099268

2021-11-24
SPOTKANIA I KONSULTACJE Z PRZEDSTAWICIELAMI CPK – z informacji z CPK wynika, że spotkania z przedstawicielami gmin mają nastąpić w grudniu 2021 zaś z mieszkańcami w styczniu 2022. Na tych spotkaniach przedstawiciele CPK przedstawią szczegóły dotyczące planowanych wszystkich alternatywnych wersji linii CPK, z których gdzieś do połowy roku 2021 zostanie wybrana jedna docelowa.

2021-12-13
SPOTKANIE I KONSULTACJE – SZCZEGÓŁY LINII CPK PRZEZ POWIAT MIKOŁOWSKI
https://www.facebook.com/groups/MikolowKolejeCPK/posts/953631782253401/

2021-12-21
DŁUGO OCZEKIWANE PRZERAŻAJCE SZCZEGÓŁY TRZECH ALTERNATYWNYCH LINII CPK PRZEZ MIKOŁÓW – korespondencja + materiały z dnia 2021-12-21
Szanowni Mieszkańcy,
1 – przekazuje Państwu pełną korespondencję z wszystkimi materiałami otrzymanymi z CPK w temacie konsultacji społecznych linii CPK planowanych przez Mikołów. Przekazane materiały dokładnie opisują zamierzenia a przekazane mapy już bardzo dokładnie pokazują działki i domostwa, które może spotkać nieszczęście. Zwracam szczególną uwagę na fakt, że są to jeszcze alternatywne trasy, z których ostatecznie CPK wybierze jedną. Przerażająca w tym wszystkim jest około 100 metrowa szerokość procedowanych tras nawet w linii proponowanej przez centrum, co z pewnością jest dla nas niedopuszczalne.
2 – poza linkami z korespondencji do wszystkich materiałów na stronach CPK (skąd można pobrać wszystkie materiały) dodatkowo zamieszczam te same wszystkie materiały z korespondencją na naszym serwerze, gdyby tamte linki przestały działać: https://drive.google.com/drive/folders/1daGP1U_8CWXS8IIeQGx3pvaQ0VkW79bH

*****************************************************

Szanowni Państwo
– Dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla linii kolejowej nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa.Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu przesyłamy Państwu pakiet materiałów do pobrania z naszych przestrzeni dyskowych (link powyżej).
– W załączeniu znajdą Państwo również propozycję harmonogramu spotkań z mieszkańcami. Prosimy o akceptację daty spotkania oraz o uzgodnienie godziny spotkania z mieszkańcami Gminy/Miasta. Prosimy również o wskazanie sali, w której takie spotkanie będzie mogło się odbyć (sala powinna być odpowiednio duża, dopasowana do spodziewanej liczny zainteresowanych mieszkańców, i powinna mieć nagłośnienie). Propozycja plakatu i ulotki informacyjnej jaką przygotowaliśmy w celu informowania mieszkańców o terminie i miejscu spotkania.
– Propozycja ankiety dla mieszkańców dot. możliwości wypowiedzenia stanowiska w sprawie wariantów Ankietę dotyczą możliwości i szans dla lokalizowania terminali intermodalnych w sąsiedztwie Linii Kolejowej nr 170.Link do map (powyżej)
– Prosimy o informację zwrotną dot. pobrania całości materiału przeznaczonego dla Państwa.
– W załączeniu: Harmonogram Ulotka Plakat Mapy Ankieta dla mieszkańców Ankieta dotycząca ruchu towarowego Formularz uwag do przedstawionych wariantów oraz ankietę dotyczącą ruchu towarowego mogą Państwo przesyłać w formie elektronicznej w odpowiedzi na emaila.
– Udostępnione materiały mogą być wykorzystane w celu informowania mieszkańców. Jednocześnie związku z koniecznością dotarcia do jak najszerszego grona interesariuszy realizowanej inwestycji zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa jako przedstawicieli regionu o wparcie w realizacji konsultacji oraz, po uzgodnieniu terminu spotkania z mieszkańcami, o udostępnienie materiałów bezpośrednio na stronie urzędu wraz z linkiem do strony internetowej gdzie w najbliższym czasie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące projektowanego odcinka:
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych
Strona internetowa będzie aktywowana planowo w pierwszym tygodniu stycznia 2023r.Wykonawca w ramach planowanego procesu informacyjnego planuje dystrybucję informacji oraz plakatów we własnym zakresie. Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje dotyczące podmiotów regionalnych, z którymi Państwa zdaniem warto się skontaktować (radio, prasa, portale internetowe itp.) oraz wskazanie dogodnych lokalizacji, w których będziemy mogli rozwiesić plakaty.
Z poważaniem,

2022-01-10
Spotkanie z mieszkańcami Bujakowa w sprawie linii CPK i przed konsultacjami.

2022-01-18
Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

2022-02-01
KONSULTACJE SPOŁECZNE TRAS CPK PRZEZ MIKOŁÓW, ustalone na 1 luty 2022 godz. 17.00, hala MOSiR, Mikołów, ul. Bandurskiego 1a (parkingi od ul. Konstytucji 3 Maja przy krytej pływalni i Szkole Podstawowej nr 1 oraz 3 ).

2022-01-24
Pismo Radnej Ewy Chmielorz do gmin powiatu mikołowskiego w sprawie podjęcia wspólnych działań i protestu.
Szanowni Państwo! Jako mieszkańcy Sołectwa Mokre, postanowiliśmy zaprotestować 29 stycznia na DK 81 o godz. 10.00 w związku z planowanymi przebiegami linii 170 w ciągu nr 7. W załączeniu przesyłam pismo, w którym prosimy o podjęcie wspólnych działań na rzecz mieszkańców naszych społeczności. Na stronach BIP uchwała RM Mikołów wyrażająca sprzeciw do wszystkich przebiegów. Z poważaniem Ewa Chmielorz Radna Rady Miasta Mikołów.

2022-01-26
Reprezentant Centralnego Portu Komunikacyjnego, Egis Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Dotyczy sposobu i bezpieczeństwa organizacji zaplanowanych konsultacji społecznych linii CPK nr 170 w czasie epidemii.
Szanowni Państwo,
W dniu 25 stycznia 2022 odbyło się spotkanie online wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin, w których zaplanowaliście w najbliższym czasie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w temacie linii CPK nr 170 Katowice – Ostrawa.
W spotkaniu wzięli udział reprezentanci gmin: Katowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Czerwionka – Leszczyny, Rybnik, Świerklany, Mszana, Godów, Gorzyce, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój.
Na spotkaniu zauważono, że:
1 – mieszkańcy naszych gmin są bardzo i licznie zainteresowani konsultacjami bezpośrednimi z przedstawicielami CPK, więc spotkania te muszą mieć formę spotkań bezpośrednich,
2 – forma online udziału w konsultacjach jest wskazana ale wyłącznie jako dodatkowa możliwość dla tych mieszkańców, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu bezpośrednim,
3 – obecna sytuacja epidemiczna i rozwijająca się 5 fala zakażeń stwarza zbyt duże zagrożenie, by organizować zaplanowane w tym czasie tak liczne spotkania bezpośrednie,
4 – spotkania konsultacyjne z mieszkańcami naszych gmin, za których czujemy się odpowiedzialni, należy przełożyć na możliwie najbliższy ale bezpieczny termin, w którym Organizator spotkań – Reprezentant Centralnego Portu Komunikacyjnego Firma Egis Poland Sp. z o.o., zapewni właściwe bezpieczeństwo i podejmie się odpowiedzialności ich organizacji.
5 – Z uwagi na powyższe i zbliżający się termin (1 luty ) proponowanych przez Państwa konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa, proszę o pilny kontakt, gdyż do dnia dzisiejszego nikt z Państwa nie skontaktował się z gospodarzem hali MOSiR w celu jej bezpłatnego udostępnienia na organizowane przez Państwa konsultacje! Tak więc proszę o pilną informację, czy Państwo organizujecie konsultacje dla mieszkańców Mikołowa w dniu 1 lutego czy nie, gdyż pomijając rosnące niebezpieczeństwo epidemiczne i tak Państwo nie podjęli żadnych działań w kierunku ich właściwej organizacji poza podaniem daty.
— Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

2022-01-29
PROTEST MIESZKAŃCÓW NIE DLA CPK PRZEZ MOKRE Sobota 29 stycznia godz. 10.00
https://www.facebook.com/events/449867496620019/?ref=newsfeed

2022-01-30
Odwołanie konsultacji i przeniesienie ich na termin bezpieczniejszy oraz zapowiedź spotkań informacyjnych

2022-02-04
Włodarze powiatu mikołowskiego po raz kolejny protestują przeciwko przedstawionym trasom linii CPK i ponownie proponują akceptowaną linię alternatywną.

2022-02-08
Firma Egis proponuje spotkanie informacyjne online 25 lutego 2022 o godz. 17.00 i podaje szczegóły zapewniając jednocześnie, że bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami odbędą się po okresie epidemicznym.

2022-03-10
W Senacie o linii CPK 170

https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/357356393064687

2022-04-12
Konsultacje społeczne z CPK w Mikołowie
https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/379368157530177

2022-08-20
CPK wybiera 4 warianty docelowe linii 170, przez Mikołów 3 a właściwie 2 główne. Podobno w listopadzie 2022 ma zostać wybrany jeden docelowy.
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-linii-kolejowej-nr-170-katowice-granica-panstwa-ostrawa?

2022-11-15 godz. 7.00
Protest mieszkańców zagrożonych wyburzeniami. Centrum Przesiadkowe 15 listopada 7.00 – 8.40.
https://mikolow.eu/protest-przeciwko-cpk/

CDN …

Logotypy UE