koleje CPK w Mikołowie #1

Mapa CPK zawsze pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa

Informacji w zakresie planowanych linii CPK – KDP przez Mikołów mogą udzielić:

  • Przedstawiciel Centralnego Portu Komunikacyjnego Pan Kazimierz Peryt: tel. kom. 608 285 979,
  • Urząd Miasta Mikołów – 32 324 85 50, 32 324 85 51, 32 324 85 52, email: zarzadzanie.kryzysowe@mikolow.eu
  • Przewodnicząca Komisji ds. KDP CPK działająca w ramach Rady Miejskiej Mikołowa Pani Ewa Chmielorz: tel. kom. 605 560 637.

Ostatnia aktualizacja tej strony 15.05.2023 – najnowsze wpisy na dole.

Strona ta jest stale aktualizowana i współpracuje z Grupą dyskusyjną – https://www.facebook.com/groups/MikolowKolejeCPK/

Publikacje związane i podobne problemy innych miast

KOLEJE CPK w Mikołowie czyli Korytarze Kolejowych Inwestycji Towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które niszczą długoletnie i kosztowne inwestycje naszej Gminy i jej mieszkańców oraz chroniony i unikalny przyrodniczo charakteru tych terenów a w dodatku pomijają nasze istniejące linie kolejowe, dworzec i nowo budowane centrum przesiadkowe, których wykorzystanie i rozwijanie byłoby najlepszym kompromisem.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ukazaniem się 10 lutego 2020r. informacji o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Rządowej Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w tym Programu Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych między innymi w Mikołowie dla szybkich kolei nie zatrzymujących się w naszej Gminie pomijając nasz dworzec i nowe centrum przesiadkowe dla całego powiatu, rozpoczynamy ten wątek i prowadzenie tego tematu zamieszczając kolejne chronologiczne informacje.

Mapka z proponowanymi przebiegami linii kolejowych.

Na tej stronie poniżej chronologicznie będziemy publikować wszelkie ważne i konkretne informacje, zaś do dyskusji w różnych wątkach tego tematu zapraszam na strony FB w tym między innymi na moją w tematycznych wpisach: https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/

Proponowane linie kolejowe CPK nie tylko kolidują z osiedlami i domami ale przecinają nasze cenne przyrodnicze otoczenie w tym w każdej wersji przecinają Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

2020-02-17
Spotkanie z władzami miasta Mikołowa – planowane inwestycje CPK

2020-02-18
Temat nowych linii kolejowych w Mikołowie mocno poruszył mieszkańców od chwili ukazania się informacji o konsultacjach społecznych. W dniu 17 lutego 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie w Sołectwie Mokre zorganizowane przez Sołtysa Sławomira Fudala. Na spotkaniu Burmistrz Stanisław Piechula omówił temat i zaproponował wstępną treść opinii i protestu (uzupełniony o konstruktywne zebrane uwagi), który zostanie przekazany do CPK jako stanowisko Gminy. Ustalono zbieranie podpisów poparcia pod protestem i wykorzystanie jego treści przez mieszkańców w celu jak najszerszego składania uwag przez mieszkańców. Wszyscy mają się postarać, by informacja dotarła do jak największego grona osób zainteresowanych, które też złożą swoje uwagi. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk Słomska poinformowała mieszkańców o podjęciu tematu także przez Radę Miejską i wypracowaniu stanowiska począwszy od Komisji ds. Gospodarki Miejskiej , która odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godz.17.00 w Białym Domku ( ul.K.Miarki 15 ).

MATERIAŁY I WAŻNE LINKI:

Burmistrz Mikołowa:

Stanowisko Śląskiego Ogrodu Botanicznego w sprawie CPK

UWAGA PILNE I OBECNIE NAJWAŻNIEJSZE!!!

Obecnie najważniejsza sprawa to poinformowanie jak największej ilości zainteresowanych osób i składanie uwag do 10 marca 2020 poprzez stronę https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej

Wybieramy:
Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga (pole obowiązkowe) *
Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170 ,
Wpisujemy:
Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga
1
i dalej według opisów.

  • Kliknij, podpisz i rozpowszechnij petycję elektroniczną
  • Podpisz protest w Urzędzie, wydrukuj i zbierz podpisy od innych, podpisać lub złożyć podpisane protesty można w biurze podawczym urzędu Rynek 16.
  • Rozmowy i wypytywanie polityków, szczególnie obecnie rządzących i z naszej okolicy.
  • Informowanie mediów i nagłaśnianie sprawy.
Treść ulotki wysłanej do wszystkich mieszkańców

2020-01-03
Publikacje związane i podobne problemy innych miast

Aktualizacja – 2020-03-01
Wystąpienia w sprawie

2020-02-25
Interpelacja nr 2686 w sprawie budowy linii kolejowej nr 170. Zgłaszający: Agnieszka Pomaska
… Na odcinku pomiędzy Orzeszem a Mikołowem istnieją już tory, dodatkowo w Mikołowie budowany jest nowy dworzec oraz centrum przesiadkowe, które mogłoby być wykorzystane zamiast burzenia domów i niszczenia Ogrodu Botanicznego. …
3. Dlaczego nie została wzięta pod uwagę możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej?
Odpowiedź – Minister Horała:
Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej nie zawsze jest możliwe ? ze względu na oczekiwane
parametry, które mogą być odmienne od istniejących. Chodzi tu na przykład o odpowiednio szerokie
promienie łuków, umożliwiające osiąganie wyższych prędkości.
Należy mieć na uwadze, że projektowana trasa kolejowa ma być linią dużych prędkości, łączącą Warszawę
i Katowice z Ostrawą i dalej z Pragą, Wiedniem czy Budapesztem. Infrastruktura kolei dużych prędkości
musi więc spełniać odmienne założenia konstrukcyjne i techniczne.
Linia kolejowa nr 140, przechodząca przez Mikołów, jest odcinkiem jednotorowym, na którym dominują przewozy o charakterze aglomeracyjnym. Jej przystosowanie do funkcji linii dużych prędkości wymagałoby wyburzeń i znacznych ingerencji przestrzennych m.in. w ścisłym centrum Mikołowa, co wiązałoby się z ogromnymi kosztami społecznymi i dużymi nakładami finansowymi. … itd…

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2686

2020-02-28
Zaktualizowano mapki o szkody górnicze.

2020-03-02
UCHWAŁA NR XXI/216/2020 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/Rada-CPK-216-2020.pdf

2020-03-02
Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2020r. – Sprzeciw przeciwko liniom kolejowym CPK w Mikołowie z dodatkowymi opiniami i komplet materiałów do CPK.

2020-03-03
Spotkanie miast Metropolii GZM dotkniętych CPK
Metropolia wspólnie ze swoimi miastami członkowskimi, których dotknęło CPK, także przekaże krytyczne uwagi co do zaproponowanych tras. Na spotkaniu wszystkie miasta dotknięte CPK wyrażały oburzenie i bardzo krytyczne uwagi oraz brak jakichkolwiek wcześniejszych informacji i konsultacji. Metropolia natomiast od miesięcy pracuje nad rozwojem kolei w regionie, wypracowuje najlepsze rozwiązania bez jakiejkolwiek wiedzy o równoległych, często sprzecznych planach CPK. W załączeniu prezentacja Metropolii ze spotkania.

2020-03-05
Udział Przedstawicieli Mikołowa w Sejmie – https://mikolow.eu/koleje-cpk-fotorelacje/

2020-03-06
Alternatywne wersje Linii CPK w naszej okolicy

2020-03-10
2514 podpisów mieszkańców pod protestem wysłano z zebranymi opiniami do CPK i nie tylko.

2020-03-17
Odpowiedź CPK w sprawie przesłanych materiałów

2020-05-06
Email do CPK z zapytaniem: Sz.P. Prezes Zarządu Mikołaj Wild, Szanowny Panie Prezesie, wysłaliśmy do Państwa nasze opinie i stanowiska w czasie prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przebiegu szybkich kolei CPK, proszę o informacje: – jakie działania z Państwa strony będą teraz odejmowane i kiedy? – może są już planowane jakieś terminy spotkań i konsultacji tych projektów z mieszkańcami i samorządami?
Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

2020-06-15
Odpowiedź CPK:
Dzień dobry. W dniach od 10 lutego do 10 marca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadziła pierwszy etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. ?Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego? (dalej: ?SSL?). Celem konsultacji było poznanie uwag i opinii i postulatów uczestników konsultacji dotyczących korytarzy, w ramach których będą realizowane nowe linie kolejowe oraz inwestycje drogowe: Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i nowy przebieg drogi ekspresowej S10. Warianty przebiegów zaproponowane w projekcie dokumentu SSL mają charakter orientacyjny i ich umiejscowienie na mapach zawartych w załącznikach do SSL nie odzwierciedla ostatecznych rozstrzygnięć planistycznych. Spółka zamierza szczegółowo przeanalizować zebrane w toku konsultacji SLL uwagi i poddać je wielokryterialnej analizie. Analizowane będą wszelkie istotne okoliczności oraz fakty, włączenie ze szczegółowym rozpoznaniem uwarunkowań środowiskowych. Wszystkie te elementy, wraz z danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczych, pozwolą na dokładną, pogłębioną analizę uwag, opinii i postulatów zgłaszanych także na kolejnych etapach prac planistycznych i studialnych. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. linia Katowice ? granica państwa: 1) prace przygotowawcze rozpoczną się w roku 2020, 2) prace budowlane rozpoczną się w roku 2024, 3) odcinek ten zostanie ukończony w roku 2030. Samorządy oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w obszarze których są planowane inwestycje kolejowe CPK, będą ponadto mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych w ramach procedury oceny oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczych oraz ustaleniu szczegółów wariantów przebiegów poszczególnych linii kolejowych. Warianty te zostaną następnie zaprezentowane w raportach środowiskowych stanowiących podstawę do wydawania decyzji środowiskowych. O wszelkich dalszych działaniach Spółki będziemy informować w późniejszym terminie. Z poważaniem, Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

2020-07-06
Piknik Rodzinny – Tak dla Nas – Nie dla kolei dużych prędkości ! https://mikolow.eu/koleje-cpk-fotorelacje/

2020-07-10
Protest na mikołowskim rynku podczas obecności Premiera RP i nielegalnej kampanii wyborczej prowadzonej dla kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zobacz zdjęcia

2020-07-20
Informacja o nowej propozycji przebiegu linii CPK – LK170 Katowice – Ostrawa: Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczyna działania w zakresie przeprowadzenia konsultacji z Interesariuszami instytucjonalnymi, dotyczących przebiegu projektowanej linii kolejowej na odcinku Katowice ? Jastrzębie Zdrój ? granica RP ? Ostrawa. W załączeniu kierujemy do Państwa oficjalną korespondencję w tym zakresie. Poniżej natomiast znajduje się link do mapy, która stanowi Załącznik nr 2 do załączonego pisma:

Link: https://cpkonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/robert_wilczek_cpk_pl/EpKXzHVDE3tHk89uJLAc7I4B_YJvSPg_NhASdqVflcIIyQ?e=Y1aoI1

W przypadku uwag/sugestii/opinii dot. wariantów projektowanej linii kolejowej, proszę zgłaszać je na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Załączniki:
– Podstawowe informacje LK170- PDF
– Pismo przewodnie – PDF

Z poważaniem Robert Wilczek , Specjalista ds. Obsługi Interesariuszy Komponentu Kolejowego

2020-07-21
Szanowny Pan Robert Wilczek
Specjalista ds. Obsługi Interesariuszy Komponentu Kolejowego

Szanowny Panie Robercie,
otrzymaliśmy do opiniowania Państwa materiały z prezentacją nowych propozycje linii CPK, więc by je zaopiniować proszę o wyjaśnienie następującego problemu: prezentacja pokazuje wiele tras nazywanych alternatywnymi, tylko nie do końca potrafimy się zorientować, które trasy dla których są alternatywne, przykładowo, czy patrząc na rozgałęzienie tras LK170 od strony Katowic, trasy biegnące do Tych są alternatywne tych, które biegną do Mikołowa ?  Czyli, czy którykolwiek wariant zakłada możliwość nie prowadzenia żadnej trasy przez Mikołów ?
Z uwagi na krótki termin do opiniowania proszę o możliwie pilną odpowiedź.
Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

Odpowiedz:
http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/07/20200721-CPK-Mikolow-Tychy.pdf

2020-08-19
Spotkanie W Mikołowie przedstawicieli gmin przez które CPK chce poprowadzić linię rozpoczynając za Katowicami w stronę Ostrawy od Mikołowa. Ustalono współpracę i wzajemne informowanie się w postępach sytuacji w każdej gminie.

2020-08-21
Na wniosek CPK przekazaliśmy uwagi odnośnie kolejnego projektu linii – wariantów udostępnionych 2020-07-20 (patrz powyżej).

http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Opinia-do-CPK-2020-08-scaled.jpg

2020-08-25
UCHWAŁA NR XXIX/275/2020 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/Rada-CPK-275-2020.pdf

2020-09-14
Apel do Premiera M. Morawieckiego w temacie marnowania funduszy i chaosu w kolejnych planach kolejowych
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/PremierCPK20200914.pdf

2020-09-16
Prezentacja Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza podsumowująca prace nad liniami kolejowymi Katowice – Ostrawa przedstawiona na spotkaniu samorządowców z Wojewodą Śląskim we wrześniu 2020r.

http://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Kolej-dużych-prędkosci-Katowice-Ostrawa-Sitarz-2020.pdf

2020-09-21
Wyjaśnienie szczegółów planów i zmian Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego 2020+ w 2015 roku:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/PZPWS2015-2020-09-21.pdf

2020-09-30
Materiały i druga Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2020r. w temacie drugiej wersji linii kolejowych CPK przez Mikołów oraz Odpowiedź CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/09/Uchwala-RM-275-2020-CPK-i-Odpowiedz-20200923.pdf

2020-10-12
Przedstawiciele gmin powiatu mikołowskiego poprosili o konsultacje specjalistów w zakresie kolei (prof. Marek Sitarz i inż. Wojciech Dinges), którzy przedstawili nam inne możliwości łączenia Katowic z Ostrawą oraz omówili swój punkt widzenia na działalność CPK. Ponadto profesor Marek Sitarz przedstawił opracowany już wcześniej za 43 mln zł gotowy projekt z wszelkimi szczegółami przebiegu takiej linii. W załączeniu prezentacje przygotowane przez prowadzących.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/Sitarz-Marek-Prezentacja-Koleje-20201012a.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/10/Dinges-Wojciech-Przebieg-linii-170-SSL-CPK.pdf

2020-11-05
W dniu 28.10.2020. odbyło się spotkanie online przedstawicieli JSW i PGG oraz gmin leżących na proponowanych trasach północnych (mikołowskich) CPK Katowice ? Ostrawa, gdyż z wszystkich wcześniejszych tras tylko te przez CPK zostały wybrane do dalszego procedowania. Podobno wszelkie inne wcześniejsze propozycje tras południowych (tyskich) nie mają szans na realizację z uwagi na szkody górnicze. Podsumowując rozmowy można stwierdzić, że także wśród tych tras nie ma żadnej, która by znalazła aprobatę wszystkich gmin. Każda trasa w jakimś zakresie jest niedopuszczalna dla jakiejś gminy. Kolejnym krokiem działań CPK będą konsultacje indywidualne z przedstawicielami poszczególnych gmin, a następnie konsultacje z mieszkańcami.

Zamieszczam ORIENTACYJNE mapy wykonanych na postawie ostatnich propozycji CPK, przełożone na nasze podkłady z uwzględnieniem różnych ważnych szczegółów:

https://drive.google.com/drive/folders/1EQ7qQ7GDqLtFF-yimARwD4ZZZi7b-coJ?usp=sharing

2020-11-09
Konsultacje indywidualne urzędy gmin – CPK – online.
Podsumowanie spotkania konsultacyjnego online z przedstawicielami CPK w temacie linii kolejowe kierunku Katowice ? Ostrawa:
1 ? dla przypomnienia z poprzedniego spotkania konsultacyjnego z dnia 5 listopada 2020 z przedstawicielami gmin, przez które może biec linia CPK Katowice ? Ostrawa, ilość proponowanych linii kolejowych zawężono tylko do tych, które zdaniem przedstawicieli CPK uznano za możliwe do poprowadzenia przez tereny nie zagrożone szkodami górniczymi. Są to tylko te linie biegnące z Katowic do Ostrawy w swym początkowym przebiegu przez Mikołów, gdyż z uwagi na szkody górnicze odpadła cała wiązka linii biegnących z Katowic w stronę Tychów do Jastrzębia Zdroju.
2 ? linie te przedstawiono za załączonych mapkach jako: czerwona, błękitna, granatowa, zielona, żółta,
3 ? w czasie konsultacji przedstawiliśmy nasze stanowisko i tak podsumowując:
3a ? możemy zaakceptować linię żółtą lub zieloną z małymi uwagami co do jej przebiegu przez nasz teren (mapki w tym szczegółowa nr 5),
3b ? możemy prowadzić rozmowy w temacie ewentualnego wykorzystanie linii granatowej biegnącej przez centrum Mikołowa z wyjściem na Wyry linią błękitną przy zapewnieniu jej wspólnego wykorzystania w planach Metropolii, zapewnieniu maksymalnego wyciszenia ? osłonienia ekranami oraz zapewnieniu bezkolizyjnych skrzyżowań (mapki szczegółowe 6, 7, 8),
3c ? nie akceptujemy możliwości przebiegu przez Mikołów linii czerwonej i górnej błękitnej,
4 ? przedstawiciele CPK poinformowali o dalszych rozmowach indywidualnych z pozostałymi gminami, okresie dalszych analiz w tym środowiskowej ? przyrodniczej, inwentaryzacji szczegółowej terenu, po zebraniu wszystkich danych szczegółowych konsultacji z mieszkańcami, itd. co w zależności od sytuacji może zając ok rok czasu.

W załączniku PDF poniżej mapki poglądowe, zainteresowanych szczegółowymi mapami odsyłam do map z informacji wcześniejszej z 2020-11-05.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-09-CPK-Konsultacje.pdf

2020-11-24
Konsultacje indywidualne Śląskiego Ogrodu Botanicznego – CPK – online
Poruszono te same kwestie jak wcześniej na powyższym spotkaniu i przedstawialiśmy identyczne stanowisko co do proponowanych linii kolejowych ale z dodatkowymi argumentami głównie Przedstawicieli naszego Ogrodu Botanicznego. W spotkaniu wzięli udział także Radna Ewa Chmielorz i Sołtys Sławomir Fudala prezentując argumenty sołectwa Mokre.

2020-12-01
Korespondencja email z CPK – Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia
2020 r. włącznie.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201201-Konsultacje-CPK.pdf

2020-12-08
Orientacyjny TERMINARZ CPK
Szanowni Państwo, wyjaśniając interesujące Państwa kwestie związane z CPK zabiegałem o przedstawienie przynajmniej orientacyjnego kalendarza interesujących nas terminów. Podsumowując otrzymywane informacje wyjaśniam dla pełnego zrozumienia sytuacji z CPK, że:
1 ? zgodnie z procedowaniem takich inwestycji jak linie kolejowe CPK, w początkowym okresie planowania muszą być procedowane trzy propozycje alternatywnych linii kolejowych, z których ostatecznie, po analizie wielu składowych, zostanie wybrana tylko jedna, dlatego obecnie widzimy trzy lub więcej wersji,
2 ? dopiero w II połowie 2021 roku będą dostępne mapy z podkładem geodezyjnym, na których będzie możliwe określenie przebiegu wszystkich trzech alternatywnych linii w zakresie konkretnych nieruchomości, z których ostatecznie zostanie wybrana tylko jedna,
3 ? dopiero w I kwartale 2022 roku z tych trzech linii zostanie wyłoniona ta jedna ostateczna,
4 ? wszystkie powyższe terminy są orientacyjne.
Natomiast w załączeniu przedstawiam dodatkowo treść ostatecznej oficjalnej informacji.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201208-CPK-Terminarz.pdf

2020-01-20
Spotkanie CPK – Metropolia GZM – zainteresowane Gminy w celu przedyskutowania propozycji i chęci miasta Tychy poprowadzenia linii CPK przez Tychy zamiast wariantu Mikołowskiego.
Poza notatką ze spotkania (w załączeniu) zainteresowane Gminy zainicjują kolejne spotkanie we własnym gronie, by sprawdzić czy inne Gminy leżące na szlaku tyskim akceptowałyby powrót do tej koncepcji.
Materiały po spotkaniu:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/02/Notatka-GZM_spotkanie-z-CPK_2021-01.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/02/Prezentacja_2_GZM_SP.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/02/Prezentacja_3_GZM_KT.pdf

2021-02-04
Spotkanie w Tychach w temacie możliwości powrotu do linii CPK tyskich zamiast mikołowskich w gronie przedstawicieli: Tychy, Katowice, Mikołów, Pszczyna, Kobiór, Łaziska, Orzesze, Wyry, Ornontowice.
Z dyskusji można wyciągnąć następujące wnioski: raczej nie ma zgody do powrotu linii CPK przez Kobiór i Pszczynę choć propozycja może być jeszcze omówiona w tych miastach. Przedstawiciele powiatu mikołowskiego z uwagi na wiele propozycji linii CPK, z których niektóre są całkowicie szkodliwe i niedopuszczalne, spróbują w najbliższym tygodniu uzgodnić jedną linię, co do której byliby w stanie się porozumieć jako wybór najmniejszego zła.

2021-02-18
Nie ma zgody całego Powiatu Mikołowskiego na linie CPK
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3615768811860834&id=984633874974354

2021-03-23
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na Stanowisko-Sprzeciw Gmin i Powiatu Mikołowskiego przeciwko proponowanym wersjom linii CPK.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/03/20210323-Stanowisko-Powiatu-Odpowiedx-CPK.pdf

2021-04-09
Korespondencja Urzędu Miasta Orzesze i CPK w wyjaśnianiu niektórych interesujących mieszkańców zagadnień.

http://www.orzesze.pl/aktualnosc/3089-informacje_dot_cpk_w_orzeszu?fbclid=IwAR3PP4f_066mSC52W-hRwibF9OehZ1H9v8Nkz4xXodVHMVI67hAkq1-DDc4

2021-04-22
Sejm – Interpelacja nr 21586 w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych na terenie pow. mikołowskiego

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=21586&view=null&fbclid=IwAR1sIULbIkToSStEkC81gniWvP8CO8W5O648Yc2PVDBaWapPF_UciRWQ0uI

2021-05-20
W związku z niemożliwością porozumienia się z CPK co do przebiegu linii przez powiat mikołowski, włodarze powiatu i gmin nie akceptują żadnej z proponowanych tras w naszym powiecie.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210520-CPK-Powiat.pdf

2021-06-15
Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na prace przygotowawcze do budowy nowej linii kolejowej między Katowicami i czeską Ostrawą. Dzięki niej pociągi dojadą m.in. do 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, które jest dziś największym miastem w Polsce bez dostępu do kolei. Trasa jest częścią wspólnej inwestycji kolejowej krajów Grupy Wyszehradzkiej między Warszawą, Brnem (z łącznikiem do Pragi), Bratysławą i Budapesztem.
https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/nowa-linia-katowice-ostrawa-spolka-wskazala-wykonawce-prac-przygotowawczych

2021-07-04
4 lipca w Katowicach odbyło się spotkanie władz samorządowych naszego regionu z przedstawicielami CPK. Spotkanie dotyczyło planowanych przebiegów szybkiej kolei linii 170. Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja projektu budowy szybkiej kolei na odcinku Katowice- Jastrzębie – Ostrawa przygotowana przez CPK. Punktem szczególnym było jednak wystąpienie prof. Marka Sitarza eksperta w dziedzinie projektowania szybkiej kolei, który zwrócił uwagę na błędy zarówno projektowe, jak i proceduralne tej inwestycji. W imieniu władz powiatu mikołowskiego głos zabrał Wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel.
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3187085181327475

2021-07-21
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła z konsorcjum z Egis Poland jako liderem kontrakt o wartości 11 mln zł netto na studium wykonalności dotyczące budowy polskiego odcinka nowej linii kolejowej między Katowicami i Ostrawą, podało CPK.
https://inwestycje.pl/biznes/cpk-zlecilo-studium-dla-polskiego-odcinka-linii-kolejowej-katowice-ostrawa/

2021-08-17
SPECJALNA USTAWA DLA CPK – Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W załączeniu pismo Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, p. Marcina Horały, dotyczące zajęcia stanowiska (w ramach prowadzonych konsultacji społecznych) w sprawie projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z projektem ustawy, której dotyczy korespondencja i pozostałymi dokumentami (uzasadnienie, OSR) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349462

2021-11-22
Spotkanie z Mieszkańcami Mokrego – https://www.facebook.com/SolectwoMokre/posts/2346982062099268

2021-11-24
SPOTKANIA I KONSULTACJE Z PRZEDSTAWICIELAMI CPK – z informacji z CPK wynika, że spotkania z przedstawicielami gmin mają nastąpić w grudniu 2021 zaś z mieszkańcami w styczniu 2022. Na tych spotkaniach przedstawiciele CPK przedstawią szczegóły dotyczące planowanych wszystkich alternatywnych wersji linii CPK, z których gdzieś do połowy roku 2021 zostanie wybrana jedna docelowa.

2021-12-13
SPOTKANIE I KONSULTACJE – SZCZEGÓŁY LINII CPK PRZEZ POWIAT MIKOŁOWSKI
https://www.facebook.com/groups/MikolowKolejeCPK/posts/953631782253401/

2021-12-21
DŁUGO OCZEKIWANE PRZERAŻAJCE SZCZEGÓŁY TRZECH ALTERNATYWNYCH LINII CPK PRZEZ MIKOŁÓW – korespondencja + materiały z dnia 2021-12-21
Szanowni Mieszkańcy,
1 – przekazuje Państwu pełną korespondencję z wszystkimi materiałami otrzymanymi z CPK w temacie konsultacji społecznych linii CPK planowanych przez Mikołów. Przekazane materiały dokładnie opisują zamierzenia a przekazane mapy już bardzo dokładnie pokazują działki i domostwa, które może spotkać nieszczęście. Zwracam szczególną uwagę na fakt, że są to jeszcze alternatywne trasy, z których ostatecznie CPK wybierze jedną. Przerażająca w tym wszystkim jest około 100 metrowa szerokość procedowanych tras nawet w linii proponowanej przez centrum, co z pewnością jest dla nas niedopuszczalne.
2 – poza linkami z korespondencji do wszystkich materiałów na stronach CPK (skąd można pobrać wszystkie materiały) dodatkowo zamieszczam te same wszystkie materiały z korespondencją na naszym serwerze, gdyby tamte linki przestały działać: https://drive.google.com/drive/folders/1daGP1U_8CWXS8IIeQGx3pvaQ0VkW79bH

*****************************************************

Szanowni Państwo
– Dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla linii kolejowej nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa.Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu przesyłamy Państwu pakiet materiałów do pobrania z naszych przestrzeni dyskowych (link powyżej).
– W załączeniu znajdą Państwo również propozycję harmonogramu spotkań z mieszkańcami. Prosimy o akceptację daty spotkania oraz o uzgodnienie godziny spotkania z mieszkańcami Gminy/Miasta. Prosimy również o wskazanie sali, w której takie spotkanie będzie mogło się odbyć (sala powinna być odpowiednio duża, dopasowana do spodziewanej liczny zainteresowanych mieszkańców, i powinna mieć nagłośnienie). Propozycja plakatu i ulotki informacyjnej jaką przygotowaliśmy w celu informowania mieszkańców o terminie i miejscu spotkania.
– Propozycja ankiety dla mieszkańców dot. możliwości wypowiedzenia stanowiska w sprawie wariantów Ankietę dotyczą możliwości i szans dla lokalizowania terminali intermodalnych w sąsiedztwie Linii Kolejowej nr 170.Link do map (powyżej)
– Prosimy o informację zwrotną dot. pobrania całości materiału przeznaczonego dla Państwa.
– W załączeniu: Harmonogram Ulotka Plakat Mapy Ankieta dla mieszkańców Ankieta dotycząca ruchu towarowego Formularz uwag do przedstawionych wariantów oraz ankietę dotyczącą ruchu towarowego mogą Państwo przesyłać w formie elektronicznej w odpowiedzi na emaila.
– Udostępnione materiały mogą być wykorzystane w celu informowania mieszkańców. Jednocześnie związku z koniecznością dotarcia do jak najszerszego grona interesariuszy realizowanej inwestycji zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa jako przedstawicieli regionu o wparcie w realizacji konsultacji oraz, po uzgodnieniu terminu spotkania z mieszkańcami, o udostępnienie materiałów bezpośrednio na stronie urzędu wraz z linkiem do strony internetowej gdzie w najbliższym czasie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące projektowanego odcinka:
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych
Strona internetowa będzie aktywowana planowo w pierwszym tygodniu stycznia 2023r.Wykonawca w ramach planowanego procesu informacyjnego planuje dystrybucję informacji oraz plakatów we własnym zakresie. Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje dotyczące podmiotów regionalnych, z którymi Państwa zdaniem warto się skontaktować (radio, prasa, portale internetowe itp.) oraz wskazanie dogodnych lokalizacji, w których będziemy mogli rozwiesić plakaty.
Z poważaniem,

2022-01-10
Spotkanie z mieszkańcami Bujakowa w sprawie linii CPK i przed konsultacjami.

2022-01-18
UCHWAŁA NR LI/499/2022 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/Rada-CPK-499-2022.pdf

2022-02-01
KONSULTACJE SPOŁECZNE TRAS CPK PRZEZ MIKOŁÓW, ustalone na 1 luty 2022 godz. 17.00, hala MOSiR, Mikołów, ul. Bandurskiego 1a (parkingi od ul. Konstytucji 3 Maja przy krytej pływalni i Szkole Podstawowej nr 1 oraz 3 ).

2022-01-24
Pismo Radnej Ewy Chmielorz do gmin powiatu mikołowskiego w sprawie podjęcia wspólnych działań i protestu.
Szanowni Państwo! Jako mieszkańcy Sołectwa Mokre, postanowiliśmy zaprotestować 29 stycznia na DK 81 o godz. 10.00 w związku z planowanymi przebiegami linii 170 w ciągu nr 7. W załączeniu przesyłam pismo, w którym prosimy o podjęcie wspólnych działań na rzecz mieszkańców naszych społeczności. Na stronach BIP uchwała RM Mikołów wyrażająca sprzeciw do wszystkich przebiegów. Z poważaniem Ewa Chmielorz Radna Rady Miasta Mikołów.

2022-01-26
Reprezentant Centralnego Portu Komunikacyjnego, Egis Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Dotyczy sposobu i bezpieczeństwa organizacji zaplanowanych konsultacji społecznych linii CPK nr 170 w czasie epidemii.
Szanowni Państwo,
W dniu 25 stycznia 2022 odbyło się spotkanie online wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin, w których zaplanowaliście w najbliższym czasie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w temacie linii CPK nr 170 Katowice ? Ostrawa.
W spotkaniu wzięli udział reprezentanci gmin: Katowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Czerwionka ? Leszczyny, Rybnik, Świerklany, Mszana, Godów, Gorzyce, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój.
Na spotkaniu zauważono, że:
1 ? mieszkańcy naszych gmin są bardzo i licznie zainteresowani konsultacjami bezpośrednimi z przedstawicielami CPK, więc spotkania te muszą mieć formę spotkań bezpośrednich,
2 – forma online udziału w konsultacjach jest wskazana ale wyłącznie jako dodatkowa możliwość dla tych mieszkańców, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu bezpośrednim,
3 ? obecna sytuacja epidemiczna i rozwijająca się 5 fala zakażeń stwarza zbyt duże zagrożenie, by organizować zaplanowane w tym czasie tak liczne spotkania bezpośrednie,
4 ? spotkania konsultacyjne z mieszkańcami naszych gmin, za których czujemy się odpowiedzialni, należy przełożyć na możliwie najbliższy ale bezpieczny termin, w którym Organizator spotkań – Reprezentant Centralnego Portu Komunikacyjnego Firma Egis Poland Sp. z o.o., zapewni właściwe bezpieczeństwo i podejmie się odpowiedzialności ich organizacji.
5 – Z uwagi na powyższe i zbliżający się termin (1 luty ) proponowanych przez Państwa konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa, proszę o pilny kontakt, gdyż do dnia dzisiejszego nikt z Państwa nie skontaktował się z gospodarzem hali MOSiR w celu jej bezpłatnego udostępnienia na organizowane przez Państwa konsultacje! Tak więc proszę o pilną informację, czy Państwo organizujecie konsultacje dla mieszkańców Mikołowa w dniu 1 lutego czy nie, gdyż pomijając rosnące niebezpieczeństwo epidemiczne i tak Państwo nie podjęli żadnych działań w kierunku ich właściwej organizacji poza podaniem daty.
— Z uszanowaniem Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa

2022-01-29
PROTEST MIESZKAŃCÓW NIE DLA CPK PRZEZ MOKRE Sobota 29 stycznia godz. 10.00
https://www.facebook.com/events/449867496620019/?ref=newsfeed

2022-01-30
Odwołanie konsultacji i przeniesienie ich na termin bezpieczniejszy oraz zapowiedź spotkań informacyjnych

2022-02-04
Włodarze powiatu mikołowskiego po raz kolejny protestują przeciwko przedstawionym trasom linii CPK i ponownie proponują akceptowaną linię alternatywną.

2022-02-08
Firma Egis proponuje spotkanie informacyjne online 25 lutego 2022 o godz. 17.00 i podaje szczegóły zapewniając jednocześnie, że bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami odbędą się po okresie epidemicznym.

2022-03-10
W Senacie o linii CPK 170

https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/357356393064687

2022-04-12
Konsultacje społeczne z CPK w Mikołowie
https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/379368157530177

2022-04-26
UCHWAŁA NR LV/540/2022 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/Rada-CPK-540-2022.pdf

2022-08-20
CPK wybiera 4 warianty docelowe linii 170, przez Mikołów 3 a właściwie 2 główne. Podobno w listopadzie 2022 ma zostać wybrany jeden docelowy.
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-linii-kolejowej-nr-170-katowice-granica-panstwa-ostrawa?

2022-08-30
APEL NR 9/2022 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wystąpienia do posłów i senatorów RP z postulatami o podjęcie stosownych działań w obronie interesu osób wywłaszczanych, w związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/Rada-CPK-apel-9-2022.pdf

2022-09-05
Pismo CPK w sprawie wyłonienia wariantów do dalszego procedowania
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2022/12/CPK2022092149_P_P284_SzM_SKrz_2022.pdf

2022-11-15 godz. 7.00
Protest mieszkańców zagrożonych wyburzeniami. Centrum Przesiadkowe 15 listopada 7.00 ? 8.40.
https://mikolow.eu/protest-przeciwko-cpk/

2022-11-21
Spotkanie z mieszkańcami okolicy os. Mickiewicza i Stolarskiej na Komisji Rady Miejskiej

2022-12-11
Mikołowskie spotkanie w spawie CPK – godz. 17.00, Liceum Ogólnokształcące nr 1, wejście od ul. Gimnazjalnej.

2022-12-08
AKTUALNA MAPA LINII 170
W związku z częstymi pytaniami zwracam uwagę, że zgodnie z informacją z pisma zamieszczonego powyżej we wpisie z dnia 2022-09-05, aktualna i uszczegółowiona mapa linii 170 znajduje się pod poniższym linkiem. Na tej mapie w jej prawym górnym rogu znajdują się różne ikonki i by zobaczyć wszystkie warianty, należy wejść w ikonę – Warstwy (stosik kartek) i odznaczyć wszystkie przekreślone oczka, a wtedy pokażą się wszystkie warianty.
https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa

2022-12-14
Opinia prawna w temacie Programu Dobrowolnych Nabyć
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221214-Mikolow_CPK_PDN.pdf

2022-12-19
Pismo Burmistrza do Mieszkańców mieszkających wzdłuż planowanych wariantów linii 170 w Mikołowie.
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221219-CPK-przez-Mikolow-.pdf

2023-03-02

Przedstawiciele władz, samorządowcy, radni Sejmiku oraz mieszkańcy gmin zagrożonych wywłaszczeniem z majątków w związku z budową trasy szybkich kolei w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkali się dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
https://www.slaskie.pl/content/stop-kolei-ktora-dzieli
https://www.facebook.com/watch/?v=572624301479981&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

2023-03-22
? PiS-CPK PRZEZ CENTRUM MIKOŁOWA ?

https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/pfbid02kWRJVFWVWtmQKEMdRpfRbUG8ZqfqPbfMYafwnB7k9FgSA34tT8hMhxeS1asEDtKGl

2023-03-23
BIEŻĄCA INFORMACJA do Mieszkańców terenów i okolic dotkniętych linią kolejową PiS CPK ? KDP 170 m.in. przez Mikołów: Kamionka, dworzec PKP, os. Mickiewicza, okolice ul. Stolarskiej.
https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/03/20230323-PiS-CPK-170a.pdf

2022-03-31
Mikołowski protest przeciwko wybranej linii 170 CPK – KDP

https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/pfbid0JB8LSa9p1PM6Bo6cZAffnFoqpwnm49JGywzyAL9AGiSJMVJonpm3Mu3RX31RHkEel

WAŻNE DEKLARACJE

?Jedeno z najważniejszych oświadczeń w czasie protestu to zobowiązanie Parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej wygłoszone przez Wojciech Saługa Poseł na Sejm : jeżeli wygramy te wybory i przejmiemy odpowiedzialność za państwo nie będziemy kontynuować tej inwestycji na krzywdzie ludzkiej !

?Wsparcie zadeklarował także Michał Gramatyka – Poseł RP reprezentując ugrupowanie Polska 2050.

?Sytuacja wygląda jednoznacznie, obecny rząd PiS będzie za wszelką cenę realizował tą inwestycję, tak więc trzeba sprawę postawić jasno ? głosujesz na PiS i wygra on wybory ? będą przez Mikołów i powiat mikołowski biegły tory szybkiej kolei CPK ? KDP, nie głosujesz na PiS i nie wygra on wyborów ? jest szansa, że szybkiej kolei nie będzie.

https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/videos/567322938827815

https://fb.watch/jO5_IVswNO/

2023-04-05

https://www.facebook.com/ewa.chmielorz/posts/pfbid02Qjiv3eWDwjP1fW6AvR3BCRok1iQtbxee3ZLFQ2SB1XVCPxX556c1VeVBieNfECSRl

2023-04-19
Które budynki w strefie buforowej – pomiędzy liniami rozgraniczającymi będą lub mogą być wysiedlane? Korespondencja burmistrza Łazisk Górnych z CPK, z której wynika, że na prezentowanej przez CPK mapie budynki leżące bezpośrednio na linii torów będą wysiedlane, natomiast o innych leżących pomiędzy liniami rozgraniczającymi zdecyduje dopiero uszczegółowienie projektu i ostateczna zajętość terenu.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/Wyra-Laziska-CPK170-skan_-20230413-131933-000001.pdf

Mapa CPK zawsze pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa

2023-04-20
Spotkanie w Urzędzie Miasta Mikołów z przedstawicielami CPK w celu ustalenia spotkania z mieszkańcami, przekazania szczegółowych pytań zadawanych przez mieszkańców oraz wyjaśnienia szczegółów wybranego wariantu inwestorskiego. Obecnie przygotowujemy zebrania z mieszkańcami i oczekujemy na notatkę ze spotkania z odpowiedziami i wyjaśnieniami problemów poruszonych na spotkaniu.

2023-04-22
Pismo do Ministra Horały z prośbą o zaprzestanie podawania nieprawdy i manipulacje w temacie wyboru linii przez centrum Mikołowa: https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/04/20230422-Horala-CPK170.pdf

Szanowny Panie Ministrze, jeżeli nie dał nam Pan możliwości uniknięcia przebiegu linii szybkich kolei przez Mikołów, dlatego też nie może Pan teraz twierdzić, że ?zabiegaliśmy o określony przebieg?. Nasze pisma do Pana i CPK zawsze i przede wszystkim miały na celu uniknięcie jakiejkolwiek linii lub w ostateczności byliśmy zmuszeni do rozważań nad mniejszym złem.
Niestety w swoich wypowiedziach manipuluje Pan faktami oraz rozpowszechniania nieprawdziwe informacje, jakobym to ja i samorząd lokalny zabiegaliśmy o wybrany i prezentowany przez Pana przebieg linii 170 CPK ? KDP przez centrum Mikołowa. To nieprawda, o czym świadczy nasza korespondencja.

Podsumowując wszystkie zaistniałe i dostępne fakty, należy stwierdzić z całą stanowczością, że Pana twierdzenie, iż ?burmistrz Mikołowa i samorząd lokalny zabiegali? o wybrany i prezentowany przebieg linii 170 CPK ? KDP jest kłamstwem i nieuczciwą manipulacją, czego proszę zaprzestać!

2023-05-12
Spotkania burmistrza z mieszkańcami Mikołowa w tematyce CPK
https://www.facebook.com/BurmistrzPiechula/posts/pfbid0HDEh7gU9DhBm9xtubJUaxL1yTKBcujGYb7NDMken9z94eiqBQ4wjqZZxkwQYth4nl

2023-05-19
Odpowiedzi na pytania, które zostały skierowane do Spółki CPK z inicjatywy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Mikołowskiego pod koniec kwietnia br. Zostały sformułowane na podstawie pytań i zagadnień pojawiających się podczas spotkań z Mieszkańcami, w tym z Mieszkańcami Mikołowa, również w trakcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Mikołowa. Odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Peryt z CPK. Materiały udostępnili Radni Klubu PiS Rady Miejskiej Mikołowa 19.05.2023r.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/05/20230519-PiS-CPK-Mikolow.pdf

2023-05-24
Odpowiedzi CPK na pytania zadane przez Radę Miejską Mikołowa uchwałą Nr LXVII/681/2023z dnia 25 kwietnia 2023r. – https://bip.mikolow.eu/?a=19911

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/05/cpk-odpowiedz-na-pytania-z-uchwaly-681-2023_2250575.pdf

2023-05-24
Spotkanie z mieszkańcami Kamionki w temacie wybranego wariantu linii kolejowej CPK przez centrum Mikołowa

https://www.facebook.com/NaszMikolowWydarzenia/posts/pfbid038Q8c5z9fRVEF66Re7FTWabuvnxUXr6wE2udVhPGBFeXnQv5aEPndtUmYpiqRyRHvl

2023-05-25
Notatka ze spotkania z przedstawicielami CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/05/CPK-Spotkanie-20230420.pdf

2023-05-30
Notatka ze spotkania Zespołu Przyrodniczego ds. CPK z dnia 30.05.2023r.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/05/20230530-Notatka-ze-spotkania-Zespolu-Przyrodniczego-ds-CPK.pdf

2023-05-31
Europoseł Łukasz Kohut kieruje prośbę na ręce Przewodniczącej Ursuli von der Leyen o wsparcie protestujących przeciwko CPK – KDP w dialogu z Rządem.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/05/20230527-Kohut-EU-CPK.jpg

2023-06-05
Odpowiedź M. Horały odnosząca się do części pisma burmistrza Mikołowa z dnia 22.04.2023r.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/06/20230601-Horala-CPK170-Odpowiedz.pdf

2023-06-13
Artykuł w temacie linii 170 CPK KDP przez Mikołów, wydaniu czerwcowe Naszej Gazety

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/06/202306-NG-CPK.pdf

2023-07-10
Odpowiedź PGG Oddział KWK Bolesław Śmiały w temacie szkód górniczych na terenie Mikołowa w zakresie przebiegu planowanych linii CPK – KDP.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/07/20230710-Szkody-gornicze-PGG-CPK-Mikolow.pdf

2023-07-12
Odpowiedź CPK na pytania zadane uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/07/CPK-Odpowiedz-KRI.42.1552.2023.01.DM_.pdf

2023-08-07

Spotkanie w Urzędzie na prośbę mieszkańców ul. Metalowców w temacie możliwości uzyskania odszkodowania za działkę w przypadku budowy CPK.

2023-08-16
Marszałek zatwierdza dokumentację hydrogeologiczną dla linii CPK Katowice – Ostrawa

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/08/20230816-CPK-Decyzja-2952_OE_2023.pdf

2023-09-04
Notatka ze spotkania z przedstawicielami CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/09/20230802-CPK-Spotkanie-UM-P00100001-DHW-BCG-170XXXXXX-XX-NT-2X0001.pdf

2023-10-27

Zapytanie Rady Miejskiej Mikołowa i odpowiedź CPK w temacie organizacji w gminach warsztatów Charette.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/10/20231004-CPK-Rada.pdf

2023-11-30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.2 zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa?

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-30-pazdziernika-2023-r-znak-woos420472023as32

2023-10-31

Szanowni Mieszkańcy, jak wyżej poinformowałem, w dniu 30.10.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach obwieścił wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.: ?Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa?.
?Należy zauważyć, że jest to etap wstępny etap złożenia karty informacyjnej przez CPK z czterema możliwymi wariantami a CPK będzie musiało złożyć kompletny raport środowiskowy, co może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
?Najprawdopodobniej w najbliższy piątek 3.XI.2023r. będziemy dysponować dostępną dokumentacją w formie elektronicznej, którą jakoś postaramy się Państwu udostępnić, jak tylko wymyślimy jak udostępnić materiały o pojemności około 1 GB. Natomiast sam RDOŚ także będzie chciał te materiały udostępnić wszystkim elektronicznie, jak tylko też ustali szczegóły jak można je udostępnić.
?Następnie będziemy się zapoznawać z materiałami oraz przygotowywać do wspólnych z mieszkańcami wystąpień do RDOŚ, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować a w razie potrzeby organizować spotkania, gdy już będziemy mogli przedstawić Państwu konkrety i przekazać gotowe materiały do wykorzystania.
?Wszelkie bieżące informacje w sprawie zawsze zamieszczamy na tej stronie

2023-11-03

Materiały udostępnione przez RDOŚ w temacie obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2023r., znak: WOOŚ.420.47.2023.AS3.2

https://drive.google.com/drive/folders/1oOCz8ukfY7pO5giKyN3GU27ZO-I0ZXb4?usp=sharing

2023-11-08

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii kolejowej z Katowic do granicy państwa z Republiką Czeską wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w połowie października br. Po uzupełnieniu niezbędnych map i karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) przez inwestora, RDOŚ Katowice wydał obwieszczenie zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/procedura-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dla-budowy-linii-kolejowej-na-odc-katowice—granica-panstwa?fbclid=IwAR2U-76eiUq8kP11nu2FX1wCkciGelMeb9pd8D1HWPqc7xCoukj7K5DDAOs

2023-11-16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 listopada 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.8 zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia postępowania transgranicznego, postanowienia o dopuszczeniu do postępowania na prawach strony organizacji ekologicznej oraz o opinii sanitarnej w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa?

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-14-listopada-2023-r-znak-woos420472023as38

2023-11-16

CPK – Informacja o złożeniu wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa”, będącego
Inwestycją Towarzyszącą

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/11/InformacjaCPK20231115.pdf

2023-11-22

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dnia 21 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.47.2023.AS3.14 z dnia 21 listopada 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.14 zawiadamiające strony o wyznaczonym kręgu stron postępowania w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa?

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-katowicach-z-dnia-21-listopada-2023-r-znak-woos420472023as314

2023-11-24

Pismo i odpowiedź Ministra M. Horały w sprawie wstrzymania prac CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2023/11/CPK-Horala-2023-08-11.pdf

2023-12-04

Spotkanie Samorządowców z Marszałkiem w temacie przeciwdziałania CPK – KDP170

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/03/20231130-Marszalek-Spotkanie-Zaproszenie_MWSL_KDP.pdf

2024-01-30

Powołanie Zespołu roboczego do oceny projektu „Budowa linii kolejowej nr. 170 Katowice – granica państwa Ostrawa (CPK) i Regulamin Zespołu:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/03/20240130-Powolanie-Zespolu-Marszalek-KDP170-Zarzadzenie_nr_4_24_Zespol_LK170.pdf

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/03/Regulamin-Zespolu-LK170.pdf

2024-02-24

II Śląski Protest przeciwko CPK i KDP

https://www.facebook.com/NaszMikolowWydarzenia/posts/pfbid0aLzqsJJ2gB2c9nTravq7o3oetJvgFrxHNfANvKH19kvS7SkoHH6bPdRSsoF764x3l

2024-02-27

Spotkanie z Ministrem Maciejem Laskiem Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, Wojewodą, Parlamentarzystami, w Sejmiku Śląskim.

https://slaskie.pl/content/co-dalej-z-cpk?page=2

Pismo włodarzy powiatu mikołowskiego złożone na ręce Pełnomocnika Rządu ds. CPK

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/03/202403223-Pelnomicnik-CPK.jpeg

2024-02-29

Pismo Wojewody Śląskiego po spotkaniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK i odpowiedzi:

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/03/20240229-Wojewoda-CPK-KDP.pdf

2024-03-20

PKP informuje, że prezentacja koncepcji Kolei Plus przez Mikołów będzie możliwa po przekazaniu przez Wykonawcę koncepcji, co ma nastąpić w drugiej połowie kwietnia 2024r.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/03/20240320-GZM-KolejePlus-Spotkanie.pdf

2024-05-20

Postanowienie GDOŚ – z uwagi na brak możliwości zaskarżenia postanowienia RDOŚ w Katowicach z
28 listopada 2023 r., GDOŚ był zobowiązany do stwierdzenia niedopuszczalności wniesionych zażaleń na postanowienie.

https://mikolow.eu/wp-content/uploads/2024/05/CPK-DOOS-WDSZIL.420.35.2023.KP_.21-Postanowienie1.pdf

CDN …

Mapa CPK zawsze pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa

Logotypy UE