Koleje CPK – Ogród Botaniczny w Mikołowie

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że Ogród Botaniczny w Mikołowie został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w 2000 roku i zajmuje taki teren jaki zgodnie z obowiązującym prawem określono w tej uchwale. Tak więc teren Ogrodu Botanicznego w Mikołowie to nie tylko ta część będącą już obecnie własnością Gminy Mikołów ale także wszystkie inne tereny wymienione w uchwale, czyli także inne własności np. Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, prywatne, itd., Wszystkie te tereny stanowią dzisiaj teren Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, co także znajduje potwierdzenie w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, jak i w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Mikołowa.

Zatem nieprawdziwa jest informacja na stronach CPK o następującej treści: Kolejną nieprawdą jest twierdzenie, że Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ?zostałby przecięty? i ?wyrwany z harmonii krajobrazu?. Żaden z projektowanych wariantów przebiegu nie przechodzi przez Śląski Ogród Botaniczny. Dwa z wariantów znajdują się blisko granicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a jeden całkowicie go omija. W związku z tym nie będzie naruszać granic ogrodu.

Zapewne powyższa informacja CPK wynika z braku informacji o opisanych tu szczegółach i błędnemu przekonaniu, że Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie jest tylko to, co stanowi bezpośrednią własność gminy Mikołów.

Szczegóły:

Uchwałą ustanowienia Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Poniżej teren Ogrodu Botanicznego w Mikołowie z zaznaczonymi proponowanymi trzema wersjami linii kolejowych CPK:

Linie kolejowe CPK na terenie Mikołowa z wyszczególnionym terenem Ogrodu Botanicznego (jasny szary teren):

Powiększenie terenu mikołowskiego sołectwa Mokre z Ogrodem Botanicznym (część szara) i proponowanymi liniami kolejowymi CPK:

Teren Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (część szara) z zaznaczonymi trzema wersjami linii kolejowych CPK:

Załączniki:

Logotypy UE