Koleje CPK – Protest i negatywna opinia

PROTEST I NEGATYWNA OPINIA dotycząca przebiegu korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

            W związku z ukazaniem się (10 lutego br.) informacji o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Rządowej Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w tym Programu Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych dla kolei dużych prędkości, wyrażamy zdecydowany protest i negatywną opinię do proponowanych przebiegów nowych linii kolejowych przez teren naszej Gminy ( ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170, arkusz 1 z 2 ).

            Analizując szczegółowo proponowane korytarze kolejowe, nie tylko nie możemy zaakceptować ale i w żadnym wypadku dopuścić do realizacji proponowanych rozwiązań z uwagi na ich niszczycielski charakter w stosunku do długoletnich i kosztownych inwestycji naszej Gminy i jej mieszkańców oraz chronionego i unikalnego przyrodniczo charakteru tych terenów.

            Odnosząc się do konkretnych wariantów przedstawionych w Studium Lokalizacyjnym Rządowej Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego należy zauważyć:

1. wariant pomarańczowy linii 170:

– najgorszy z możliwych wariantów, który dzieli na trzy części chroniony obszar Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, który jest największym tego rodzaju obiektem w Polsce o unikatowej różnorodności biologicznej i był latami rozwijany przez naszą społeczność w tym finansowany w wielomilionowych inwestycjach zarówno gminnych, ogólnopolskich jak i unijnych*,

– wariant nie tylko graniczy z wieloma nowymi osiedlami ale przede wszystkim koliduje ? przecina wiele domów a w tym aktualnie budowane osiedlem domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej na ponad 300 budynków po wschodniej stronie drogi DK44,

– wariant koliduje z projektowanym skrzyżowaniem na przebiegu drogi DK44.

– po wschodniej stronie potoku Jasienica i DW 925 wariant koliduje ze strefą konserwatorską zespołu pałacowo-parkowego w Paniowach,

– wariant przebiega nad rejonem planowanego wydobycia węgla ze złoża Śmiłowice,

2. wariant niebieski linii 170:

– ten wariant także jest bardzo niekorzystny gdyż dzieli na pół już zagospodarowaną część chronionego obszaru Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, który, co warto jeszcze raz powtórzyć, jest największym tego rodzaju obiektem w Polsce o unikatowej różnorodności biologicznej i był latami rozwijany przez naszą społeczność w tym finansowany w wielomilionowych inwestycjach zarówno gminnych, ogólnopolskich jak i unijnych*,

– wariant jak wyżej koliduje z projektowanym skrzyżowaniem na przebiegu drogi DK44,

– wariant przebiega nad rejonem planowanego wydobycia węgla ze złoża Śmiłowice,

3. wariant zielony linii 170:

– ten wariant także dzieli chroniony obszar Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie z opisem jak wyżej*,

– podobnie jak wyżej wariant nie tylko graniczy z nowymi osiedlami ale przede wszystkim koliduje ? przecina wiele domów a w tym aktualnie budowane osiedle domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej na ponad 300 budynków po wschodniej stronie drogi DK44,

– wariant przebiega nad rejonem planowanego wydobycia węgla ze złoża Śmiłowice.

            Z uwagi na powyższe informujemy, że nie tylko negatywnie opiniujemy przedstawione plany ale zdecydowanie protestujemy oraz informujemy, że nie dopuścimy do ich realizacji. Plany przedstawionych linii kolejowych niszczą charakter naszego miasta, nasze dotychczasowe starania, najcenniejsze osiągnięcia i inwestycje, negatywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców którym niszczą dopiero wybudowane domy i osiedla, a ponadto pozostają w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami zarówno przyrodniczymi, budowlanymi jak i drogowymi.

            Nasuwa się wiele dodatkowych pytań, np. dlaczego projektuje się takie nowe kosztowne i kolizyjne linie zamiast rozbudować już istniejące i nie powodujące tylu szkód, przecież można obecnie funkcjonujące linie udoskonalić, dodatkowo osłonić, by ruch nie był uciążliwy a projekt akceptowalny i niosący wszystkim korzyści. Czy ewentualne oszczędności czasu pasażerów muszą niszczyć dorobek życia mieszkańców i lata starań i inwestycji Gminy?

Przedstawiając naszą opinię i protest jesteśmy oczywiście do dyspozycji, rozmów i konsultacji w poszukiwaniu lepszych rozwiązań.

Z uszanowaniem,
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

* Śląski Ogród Botaniczny wraz z jego otoczeniem to jedna z najważniejszych ostoi przyrody w skali obszaru metropolii GZM a zarazem jedna z najrozleglejszych i potencjalnie najważniejszych w skali GZM przestrzeni publicznych, o potencjalnie ponadregionalnym znaczeniu. Jest odwiedzany corocznie przez ponad 150 000 osób, w tym także spoza województwa śląskiego. O jego atrakcyjności i wyjątkowości decydują następujące uwarunkowania:

– teren ogrodu i jego otoczenie nigdy nie były zabudowane (w II połowie XX wieku decydowała o tym obecność jednostki wojskowej). Dlatego istnieje ciągłość historyczna gleb i szaty roślinnej, a ważnym atutem jest ulokowanie ogrodu wśród półnaturalnych i kulturowych krajobrazów związanych z rolnictwem i leśnictwem i tradycyjnym dla tego regionu przemysłem wapiennym (wyrobiska i piece wapienniki).

– bardzo złożona struktura geologiczna, jak i historia użytkowania terenu (dawna eksploatacja wapienia, dawna płytka eksploatacja węgla kamiennego) powodują, że bezpośrednie otoczenie ogrodu obfituje w unikatowe siedliska roślin i zwierząt, ale równocześnie jest niezwykle trudny dla lokowania dużych obiektów infrastruktury, a to z powodu znacznych deniwelacji terenu, licznych starych usypisk i wyrobisk, jak i płytkich, nie do końca rozpoznanych pustek podziemnych,

– ogród i jego otoczenie to miejsce życia co najmniej 650 gatunków roślin naczyniowych (w tym około 30 gatunków chronionych), co najmniej 300 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, większości krajowych gatunków płazów i gadów, co najmniej 80 gatunków ptaków, a także licznych gatunków ssaków. Znajduje się tu także kilkanaście rodzajów półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, w tym zanikających w skali regionu i kraju.

Ogród i jego otoczenie stanowią w sensie przyrodniczym harmonijną całość a walory krajobrazowe i przyrodnicze kolekcji siedliskowych ogrodu w dużym stopniu zależą od zachowania przestrzennej ciągłości systemu zielonej infrastruktury w skali lokalnej i ponadlokalnej. Ewentualne ulokowanie kolei dużych prędkości w sąsiedztwie ogrodu oznaczałoby zarówno zaprzepaszczenie jego funkcji społecznej, jak i poważny uszczerbek dla unikatowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Mikołowa i całej GZM.

*********************************************************************

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuje się, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych zawartych na ?Liście poparcia protestu przeciwko planowanym przebiegom na terenie Mikołowa korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?, (zwanej dalej ?Listą?) jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: Rynek 16, 43-190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych pisemnie na adres:  Urząd Miasta Mikołów – Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów, telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22 albo poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych na Liście, o której mowa w pkt 1) jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na w/w ?Liście?. Dane zawarte na ?Liście? przetwarzane są w celu udzielenia poparcia dla protestu przeciwko planowanym przebiegom na terenie Mikołowa korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podanie danych osobowych w zakresie określonym na ?Liście? jest dobrowolne.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzane danych osobowych  w celu określonym w pkt 3). Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego ich przetwarzania w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  5. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane wraz z pismem protestacyjnym Burmistrza Mikołowa do Ministerstwa Infrastruktury i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz po jego zrealizowaniu – do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach prawa nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów.
  7. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, usunięcia danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie z któregoś z w/w praw.
  8. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).
Logotypy UE