Miejsce zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mikołów

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2020 rok

Kod odpadu

20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

PREZERO RECYCLING POŁUDNIE Sp. zo.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

Adres instalacji

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów


20 02 01- bioodpady

BEST -ECO SP. ZO.O.

ul. Rycerska 101 44-240 Rybnik

FCC Śląsk Sp. z o.o.

ul. Cmentarna 19f

41- 800 Zabrze

ul. Rycerska 101 44-240 Rybnik

ul. Cmentarna 19f

41-800 ZabrzeLogotypy UE