Miejsce zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mikołów

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Kod odpadu

20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Prezero Recycling Sp. z o.o. ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

Adres instalacji

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów


20 02 01- bioodpady stanowiące odpady komunalne

COFINCO POLAND Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-956 Katowice

ul. Dębina 36

Jastrzębie Zdrój

„BEST – EKO” Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

ul. Rycerska 101

Żory


19 12 12- inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11*

Prezero Recycling Sp. zo.o. ul. Szybowa 44 44-193 Knurów

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

Logotypy UE