Miejsce zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mikołów

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Kod odpadu

20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

PREZERO RECYCLING POŁUDNIE Sp. zo.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

MPGK Sp. zo.o.

ul. Cmentarna 196, Zabrze

PTS ALBA Sp. zo.o.

ul. Brzezińska bn., Chorzów

Adres instalacji

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

ul. Cmentarna 19f, Zabrze

ul. Brzezińska bn.

Chorzów


20 02 01- bioodpady

BEST -ECO SP. ZO.O.

ul. Gwarków 1

44-240 Rybnik

COFINCO POLAND Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40- 956 Katowice

FUE Sp. z o.o.

ul. Srokowiecka 16

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Rycerska 101 Żory

ul. Dębino 36 Jastrzębie Zdrój

ul. Srokowiecka 16

Siemianowice Śląskie19 12 12- inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11*

Prezero Recycling Sp. zo.o. ul. Szybowa 44 44-193 Knurów

COFINCO POLAND Sp. zo.o

ul. Graniczna 29

40 -956 Katowice

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

ul. Dębno 36

44-335 Jastrzębie Zdrój

Logotypy UE