DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 34,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości – zgodnie z Uchwałą nr LXIII/627/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) 34,00 zł/osobę/miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 68,00 zł/osobę/miesiąc – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

od dnia 1 stycznia 2021 r.  do 28 lutego 2023 opłata wynosi 29,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości – zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/304/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) 29,00 zł/osobę/miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 58,00 zł/osobę/miesiąc – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY OD 1 KWIETNIA 2020 R.

Zwolnienie w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów
? dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
? warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (na nowym wzorze obowiązującym od 1 marca 2020 r.) oraz kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (nie należy wystawiać pojemników z bioodpadami do odbioru przez firmę wywozową)
? kwota zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej i może dotyczyć tylko tych miesięcy, w których nie były wystawiane pojemniki z bioodpadami.
UWAGA: w pozycji ?E? deklaracji należy zaznaczyć: ?zmiana danych? oraz właściwą datę.

Poprzednie miesięczne stawki opłaty:

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/475/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 listopada 2021 r. Zmianie ulega również sposób naliczenia miesięcznej opłaty.

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l – w wysokości 14,00 zł,
b) za worek lub pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 21,00 zł,
c) za pojemnik o pojemności 140 l – w wysokości 24,50 zł
d) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 42,00 zł,
e) za pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 63,00 zł,
f) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 115,50 zł,
g) za pojemnik o pojemności 770 l – w wysokości 134,75 zł,
h) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 192,50 zł,
i) za pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 875,00zł,
j) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1225,00 zł,
k) za pojemnik o pojemności 10000 l – w wysokości 1750,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l – w wysokości 42,00 zł,
b) za worek lub pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 63,00 zł,
c) za pojemnik o pojemności 140 l – w wysokości 73,50 zł,
d) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 126,00 zł,
e) za pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 189,00 zł,
f) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 346,50 zł,
g) za pojemnik o pojemności 770 l – w wysokości 404,25 zł,
h) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 577,50 zł,
i) za pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 2625,00 zł,
j) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 3675,00 zł,
k) za pojemnik o pojemności 10000 l – w wysokości 5250,00 zł.

STAWKI ZA LATA POPRZEDNIE

Stawki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.zgodnie z Uchwałą nr XXXV/316/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn miesięcznej wynikającej z harmonogramu odbioru odpadów zadeklarowanej łącznej liczby worków/pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l – w wysokości 12,12 zł,
b) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 18,18 zł,
c) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,34 zł,
d) za pojemnik o pojemności 140 l – w wysokości 7,40 zł
e) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,69 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 19,04 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 34,91 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l – w wysokości 40,73 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 264,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 370,30 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l – w wysokości 529,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l – w wysokości 36,36 zł,
b) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 54,54 zł,
c) za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 17,46 zł,
d) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 19,02 zł,
e) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 38,07 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 57,12 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 104,73 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l – w wysokości 122,19 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 174,60 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 793,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1110,90 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l – w wysokości 1587,00 zł.


DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Opłata stanowi sumę opłat za nieruchomość zamieszkałą oraz niezamieszkałą

DLA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Od dnia 1 stycznia 2022 r.  zmianie ulega ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/460/2021 z dnia 26 października 2021 r. wynosi 150,00 zł

Stawka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/303/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. wynosiła 100,00 zł

Opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ogródków działkowych (za wyjątkiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych) stanowi iloczyn liczby nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki ryczałtowej.

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE UISZCZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja, dlatego opłatę może uiścić tylko właściciel składający deklarację.

Uwaga: W przypadku zmiany stawki opłaty podstawą opłaty jest ?Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty? stanowiące podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku zaległości.

GDZIE I JAK DOKONYWAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na indywidualny numer rachunku bankowego po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta bądź na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów (Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 29 8436 0003 0000 0000 0071 0787) z dopiskiem: ?opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi? oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.

Godziny otwarcia kasy UM Mikołów:

7.30 – 17.00 ? poniedziałek

7.30 – 15.30 ? od wtorku do czwartku

7.30 – 14.00 – piątek

CO OBEJMUJE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:


Logotypy UE