DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Aktualna stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r. wynosi 23,00 zł od mieszkańca

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY OD 1 KWIETNIA 2020 R.

W przypadku złożenia nowej deklaracji na okoliczność korzystania z częściowego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących w kompostownikach przydomowych bioodpady stanowiące odpady komunalne – wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Poprzednie miesięczne stawki opłaty:

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za pojemnik oraz liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości.

Aktualna stawka   miesięczna opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie – od dnia 1 kwietnia 2019 r. wynosi:

110 lw wysokości23,00 zł
120 l w wysokości 23,00 zł
240 l w wysokości 44,00 zł
360 l w wysokości 67,00 zł
660 l w wysokości 122,00 zł
770 l w wysokości 143,00 zł
1100 l w wysokości 204,00 zł
5000 l w wysokości 925,00 zł
7000 l w wysokości 1296,00 zł
10 000 l w wysokości 1680,00 zł

DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Opłata stanowi sumę opłat za nieruchomość zamieszkałą oraz niezamieszkałą

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego  każdego miesiąca za dany miesiąc.

KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE UISZCZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja, dlatego opłatę może uiścić tylko właściciel składający deklarację.

Uwaga: W przypadku zmiany stawki opłaty podstawą opłaty jest „Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty” stanowiące podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku zaległości.

GDZIE I JAK DOKONYWAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na indywidualny numer rachunku bankowego po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta bądź na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów (Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 29 8436 0003 0000 0000 0071 0787) z dopiskiem: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.

Godziny otwarcia kasy UM Mikołów:

7.30 – 17.00 – poniedziałek

7.30 – 15.30 – od wtorku do czwartku

7.30 – 14.00 – piątek

CO OBEJMUJE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:


Logotypy UE