DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata wynosi 29,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości – zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/304/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) 29,00 zł/osobę/miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 58,00 zł/osobę/miesiąc – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY OD 1 KWIETNIA 2020 R.

Zwolnienie w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów
• dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
• warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (na nowym wzorze obowiązującym od 1 marca 2020 r.) oraz kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (nie należy wystawiać pojemników z bioodpadami do odbioru przez firmę wywozową)
kwota zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej i może dotyczyć tylko tych miesięcy, w których nie były wystawiane pojemniki z bioodpadami.
UWAGA: w pozycji „E” deklaracji należy zaznaczyć: „zmiana danych” oraz właściwą datę.

Poprzednie miesięczne stawki opłaty:

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – zgodnie z Uchwałą nr XXXV/316/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zmianie ulega również sposób naliczenia miesięcznej opłaty.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn miesięcznej wynikającej z harmonogramu odbioru odpadów zadeklarowanej łącznej liczby worków/pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l – w wysokości 12,12 zł,
b) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 18,18 zł,
c) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,34 zł,
d) za pojemnik o pojemności 140 l – w wysokości 7,40 zł
e) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,69 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 19,04 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 34,91 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l – w wysokości 40,73 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 264,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 370,30 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l – w wysokości 529,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l – w wysokości 36,36 zł,
b) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 54,54 zł,
c) za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 17,46 zł,
d) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 19,02 zł,
e) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 38,07 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 57,12 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 104,73 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l – w wysokości 122,19 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 174,60 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 793,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1110,90 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l – w wysokości 1587,00 zł.


DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Opłata stanowi sumę opłat za nieruchomość zamieszkałą oraz niezamieszkałą

DLA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Od dnia 1 stycznia 2021 r.  zmianie ulega ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/303/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

Opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ogródków działkowych (za wyjątkiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych) stanowi iloczyn liczby nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki ryczałtowej.

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego  każdego miesiąca za dany miesiąc.

KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE UISZCZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja, dlatego opłatę może uiścić tylko właściciel składający deklarację.

Uwaga: W przypadku zmiany stawki opłaty podstawą opłaty jest „Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty” stanowiące podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku zaległości.

GDZIE I JAK DOKONYWAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na indywidualny numer rachunku bankowego po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta bądź na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów (Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 29 8436 0003 0000 0000 0071 0787) z dopiskiem: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.

Godziny otwarcia kasy UM Mikołów:

7.30 – 17.00 – poniedziałek

7.30 – 15.30 – od wtorku do czwartku

7.30 – 14.00 – piątek

CO OBEJMUJE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:


Logotypy UE