Deklaracja dostępności

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2023-04.21.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kwapuliński, rafal.kwapulinski@mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 188 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolii

  • Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów
  Interesanci korzystają z wejścia od Rynku, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek. Biuro Podawcze (sala nr 1) znajduje się po lewej stronie od wejścia.
  • Informacje dotyczące budynku przy Rynku 20, 43-190 Mikołów
  Pomieszczenia zajmowane przez Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych znajdują się na I oraz II piętrze budynku, w którym nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 573) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  • Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów
  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
  • Informacje dotyczące budynku przy Rynku 20, 43-190 Mikołów
  Pomieszczenia zajmowane przez Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych znajdują się na I oraz II piętrze budynku, w którym nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 573) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  W budynkach Urzędu Miasta Mikołów nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  • Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów
  Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Informacje dotyczące budynku przy Rynku 20, 43-190 Mikołów
  Najbliższy parking znajduje się przy Rynku, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

  W Urzędzie Miasta Mikołów w zakresie SJM (system językowo-migowy) jest przeszkolonych dwóch pracowników. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez : e-mail na adres um@mikolow.eu fax na numer 32 32 48 400.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Mikołów udostępnia następujące aplikacje mobilne dotyczące odpadów komunalnych: