KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Zobowiązanym do złożenia deklaracji jest właściciel nieruchomości a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Uwaga! Od 6 września 2019 r. uległy zmianie  terminy składania deklaracji w przypadku zmiany danych będących  podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WZORY DEKLARACJI

Logotypy UE