Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych

DLACZEGO I JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ ZBIORNIK

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb). Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych należy udokumentowanie w formie umowy korzystanie z usług firm posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Mikołów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie oraz dołączył kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura). Zgłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej www.odpady.mikolow.eu w zakładce Gospodarowanie odpadami.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w w terminie do dnia 22 września 2022 r. osobiście do Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowo: uslugi.komunalne@mikolow.eu
Poza godzinami pracy ankietę można również wrzucić do skrzynki usytuowanej przy wejściu do Urzędu Miasta Rynek 16.
Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mikołów dostępny jest na stronie www.odpady.mikolow.eu. Informacje o przedsiębiorcach można również uzyskać pod numerami telefonu 32 3248 569, 32 3248 573.
W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie gminy Mikołów wyposażony w zbiornik bezodpływowy powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą przeprowadzane kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.
Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał ? zgodnie z § 10 ust 14 UCHWAŁY NR XXII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.
Za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury) na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych.
PAMIĘTAJ ? zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Logotypy UE