Zasady Odbioru Odpadów Komunalnych

W JAKICH GODZINACH I GDZIE WYSTAWIĆ POJEMNIK?

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić pojemnik lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesją do godziny 6:00.

Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne nie może wejść na teren nieruchomości.

Jeżeli pojemniki na nieruchomości są postawione w specjalnej furtce na to przeznaczonej, w dniu odbioru musi być ona otwarta i zabezpieczona przed przypadkowym zamknięciem. W przypadku nie wystawienia w porę pojemników lub worków, kierowca nie wróci na daną ulicę.

NORMA DLA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne.

Wyjaśniamy, że pojemniki winne spełniać normę PN EN-840 obowiązującą w całej Unii Europejskiej.

WORKI SELEKCYJNE

Firma odbierająca odpady segregowane dostarcza  właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej  worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych t.j.  worki na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło.

Puste worki  do segregacji dostarczane są mieszkańcom nieruchomości po każdorazowym odbiorze napełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym workom.

Worki do segregacji odpadów można również pobrać w:

Straży Miejskiej

Rynek 7 I piętro
43-190 Mikołów

pn-pt 8:00 – 20:00

Miejskim Domu Kultury

Rynek 19
43-190 Mikołów

pn-pt 8:00 – 16:00

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie

ul. Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów

pn -pt 6:30 – 19:30

sb 8:00 – 15:30

WORKI BIG BAG

Od stycznia 2021 roku odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach jednorodzinnych będą odbierane na indywidualne zlecenie w worku BIG BAG o pojemności 1 m3. Dla każdej nieruchomości przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG. Gruz nie będzie już odbierany podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Druki zlecenia dostępne są w budynkach Urzędu Miasta Rynek 20 i Rynek 16 oraz na stronie internetowej odpady.mikolow.eu w menu Gospodarowanie odpadami w zakładce: Zasady odbioru odpadów komunalnych – Worki BIG BAG. Warunkiem otrzymania worka jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Referatem Usług Komunalnych nr tel. 32-32-48-569 lub 32-32-48-573.

UWAGA: Worki BIG BAG pobrane w 2022 r. lecz nie zgłoszone do odbioru do 31.12.2021r. i 31.12.2022 r. mogą zostać wykorzystane w 2023 r. lecz będzie to dotyczyć zlecenia na 2023 rok.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI Z IZOLACJI COVID- 19

Co zrobić z odpadami w izolacji -COVID 19

Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):

  • zaleca się odczekanie 72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru,
  • należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
  • zapełnić worek odpadami do 3/4 jego pojemności i nie zgniatać zawartości,
  • po zapełnieniu worka zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawić worek z pomieszczenia, w którym przebywa osoba będąca w izolacji,
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka,
  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny).

Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Logotypy UE