Zasady Odbioru Odpadów Komunalnych

W JAKICH GODZINACH I GDZIE WYSTAWIĆ POJEMNIK?

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić pojemnik lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesją do godziny 6:00.

Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne nie może wejść na teren nieruchomości.

Jeżeli pojemniki na nieruchomości są postawione w specjalnej furtce na to przeznaczonej, w dniu odbioru musi być ona otwarta i zabezpieczona przed przypadkowym zamknięciem. W przypadku nie wystawienia w porę pojemników lub worków, kierowca nie wróci na daną ulicę.

NORMA DLA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne.

Wyjaśniamy, że pojemniki winne spełniać normę PN EN-840 obowiązującą w całej Unii Europejskiej.

WORKI SELEKCYJNE

Firma odbierająca odpady segregowane dostarcza  właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej  worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych t.j.  worki na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło.

Puste worki  do segregacji dostarczane są mieszkańcom nieruchomości po każdorazowym odbiorze napełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym workom.

Worki do segregacji odpadów można również pobrać w:

Straży Miejskiej

Rynek 7 I piętro
43-190 Mikołów

pn-pt 8:00 – 20:00

Miejskim Domu Kultury

Rynek 19
43-190 Mikołów

pn-pt 8:00 – 16:00

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie

ul. Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów

pn -pt 6:30 – 19:30 (od kwietnia do września)

pn-pt 6.30-17.30 (od października do marca)

sb 7:00 – 14:30

WORKI BIG BAG

Odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzące z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach zamieszkałych są odbierane na indywidualne zlecenie w worku BIG BAG o pojemności 1 m3. Dla każdej nieruchomości/lokalu przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG. Gruz nie jest odbierany podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Druki wniosków dostępne są w budynku Urzędu Miasta Rynek 20 I piętro, pokój 15 oraz na stronie internetowej odpady.mikolow.eu w menu Gospodarowanie odpadami w zakładce: Zasady odbioru odpadów komunalnych – Worki BIG BAG.

Warunkiem otrzymania worka jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worek BIG BAG wydawany jest na podstawie złożonego wniosku przez właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną w Referacie Usług Komunalnych Rynek 20 I piętro, pokój 15. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych w sprawie wydawania worków BIG BAG należy kontaktować się z administracją.

W worku BIG – BAG należy gromadzić gruz ceglany (np. cegły, pustaki, cement), płytki ceramiczne, potłuczone umywalki, brodziki i muszle ceramiczne, gruz tynkarski i betonowy.

Zabrania się umieszczać w worku innych materiałów.
Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami.

W przypadku, gdy w worku znajduje się inny odpad niż zadeklarowany w niniejszym wniosku, firma REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o. ma prawo odmówić odbioru worka.

Gotowość odbioru worka BIG BAG należy zgłosić na adres e-mail: iwona.bartoszek@remondis.pl, tel. kontaktowy 789 223 564, rudaslaska@remondis.pl.

UWAGA: Worki BIG BAG pobrane w latach wcześniejszych , które nie zostały zgłoszone do odbioru w danym roku mogą zostać wykorzystane w 2024 r. lecz będzie to dotyczyć zlecenia na 2024 rok.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Referatem Usług Komunalnych nr tel. 32-32-48-569 lub 32-32-48-573.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI Z IZOLACJI COVID- 19

Co zrobić z odpadami w izolacji -COVID 19

Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):

  • zaleca się odczekanie 72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru,
  • należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
  • zapełnić worek odpadami do 3/4 jego pojemności i nie zgniatać zawartości,
  • po zapełnieniu worka zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawić worek z pomieszczenia, w którym przebywa osoba będąca w izolacji,
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka,
  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny).

Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Logotypy UE