Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.

UWAGA! Po podłączeniu nieruchomości do kanalizacji należy rozwiązać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportujących nieczystości ciekłe.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁÓW

WordPress Tables Plugin
Logotypy UE