WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Główny Księgowy 

mgr Danuta Jasińska-Gdaniec
Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 35

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej - Urząd Miasta.
  
Miejski Konserwator Zabytków

mgr inż. arch. Andrzej Gortel
Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 32 48 479
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1130

Do zadań i kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 • wydanie zarządzenia w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków,
 • przygotowanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych, bądź kolekcji,
 • zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu zabytku,
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub użytkowników zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku,
 • przyjmowanie od właścicieli lub użytkowników zabytków zawiadomień o przejściu własności zabytku na inną osobę lub oddaniu,
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego,
 • wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków, podjętych bez zachowania przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • nakazywanie przywrócenia zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła przepisy art. 27 ustawy o ochronie dóbr kultury - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • nakazywanie właścicielom lub użytkownikom zabytków wykonania w określonym terminie robót konserwatorskich - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • uzgadnianie (opiniowanie) projektów budowlanych w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do stref ochrony konserwatorskiej, z wyłączeniem obiektów przemysłowych, terenów zielonych oraz rozbiórek,
 • przyjmowanie zawiadomień o objęciu zabytku w posiadanie w drodze spadku, darowizny lub zapisu,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury na terenie miasta Mikołów,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach zabytków wpisanych do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Celina Kubiak
Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 10

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska
ul. Bernarda Krawczyka 16a, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 41 76
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Inspektora ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii,
 • opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją,
 • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie,
 • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom.
Usun

Popraw

 


Siedziby Urzędu

Struktura i jednostki Urzędu

Jednostki i zakłady budżetowe oraz spółki gminne


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017