ParkMi – aplikacja dla użytkowników Centrum Przesiadkowego w Mikołowie

Parking działający w systemie park and ride (parkuj i jedź) obsługujący osoby korzystające z Centrum Przesiadkowego wspierany jest przez aplikację ParkMi. Dla wszystkich użytkowników komunikacji publicznej – autobusowej i kolejowej – możliwość pozostawienia samochodu na parkingu przy ul. Kolejowej jest oczywiście darmowa. Każdy, kto przesiada się z własnego pojazdu i w dalszą podróż rusza komunikacją miejską, będzie jednak musiał to udowodnić. Do tego potrzebna jest właśnie prosta w obsłudze aplikacja ParkMi.

Darmowy program należy pobrać na swój telefon.
Aplikacja dostępna jest w sklepach App Store (dla IOS) i Google Play (dla Android).

W aplikacji podajemy numer rejestracyjny pojazdu, którym wjechaliśmy na parking (wystarczy zrobić zdjęcie tablicy rejestracyjnej). Następnie po zaparkowaniu, używając aplikacji, zgłaszamy pozostawienie samochodu na parkingu. Ostatnim krokiem jest udowodnienie, że skorzystamy z komunikacji miejskiej. W tym celu robimy zdjęcie biletu lub przesyłamy zrzut ekranu, jeśli użytkownik korzysta z możliwości kupna biletów w telefonie. Zarejestrowanie postoju następuje po wybraniu pojazdu i biletu wprowadzonego do aplikacji. Na rejestrację mamy 15 minut od wjazdu na parking.

rozkłady jazdy autobusów można znaleźć na stronie ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/
rozkłady jazdy pociągów można znaleźć na stronie: https://rozklad-pkp.pl/

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PARKINGU
przy ul. Kolejowej
w Mikołowie

§ 1. Parking jest obiektem publicznym, niestrzeżonym, przeznaczonym wyłącznie dla podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej publicznej.

§ 2. Teren parkingu stanowi integralną część Centrum Przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Mikołowie.

§ 3. Parkingiem zarządza Gmina Mikołów, zwana dalej „Zarządzającym”.

§ 4. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z miejsca postojowego.

§ 5. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 6. Parking jest niestrzeżony, a miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników komunikacji publicznej.

§ 7. Miejsca postojowe na parkingu są wskazane oznakowaniem pionowym oraz poziomym i obejmują powierzchnię wydzieloną do postoju pojazdów samochodowych.

§ 8. Regulamin nie obowiązuje pojazdów transportu zbiorowego wykonujących usługi na rzecz Gminy Mikołów, które parkują w wyznaczonej strefie na czas wznowienia kursu.

§ 9. Wjeżdżając na teren parkingu należy w ciągu 15 minut od momentu wjazdu zarejestrować postój poprzez aplikację ParkMi lub w kiosku samoobsługowym systemu parkowania.

§ 10. Postój pojazdu jest kontrolowany przez osoby uprawnione do sprawdzania zarejestrowanych postojów parkingowych.

§ 11. Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 12. Teren parkingu poddany jest dozorowi Zarządzającego poprzez monitoring.

§ 13. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, szczególnie na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu, jak również w celu sprawowania dozoru.

§ 14. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, zwłaszcza łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15. Na terenie parkingu, na drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:

1) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, głównie takich jak: płyny chłodzące, paliwa, oleje;

2) parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom;

3) prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych, w tym usług reklamowych bez zgody Zarządzającego parkingiem;

4) picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, używanie otwartego ognia, działanie niezgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 16. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do zapewnienia ładu i porządku na terenie parkingu.

§ 17. Na terenie parkingu znajdują się wyznaczone miejsca dla osób odwożących/odbierających podróżnych w systemie Kiss&Ride umożliwiające postój pojazdu do 30 minut.

§ 18. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, zwłaszcza jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Zarządzającego miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.

§ 19. Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej ParkMi jest umieszczona na stronie www.mikolow.eu

Osoba do kontaktu:

Tomasz Wierzbica

tel. 32 324 85 50 lub 32 324 85 51

e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@mikolow.eu

Logotypy UE