LIMIT ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W związku z wyczerpanym limitem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, określonym uchwałą nr XLVI/825/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r., o kolejności przyznawania zezwoleń decydują kryteria ustawowe. Zgodnie z art. 18 ust. 3b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ?w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży?.

Okoliczności pozwalające na zastosowanie kryteriów z art. 18 ust. 3b ustawy będą ustalane wg stanu na dzień opiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie, a wnioski o wydanie zezwoleń nadal będą rozpatrywane w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych.

Logotypy UE