WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Krystyn i Sympatyków
KRS: 0000380907
siedziba: ul. Kasztanowa 3
biuro os. Mickiewicza 12
tel. 601 947 977
www. stowarzyszeniekrystyn.eu
Stowarzyszenie jest organizacja społeczną działająca w powiecie mikołowskim od marca 2011 roku na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”
KRS: 0000016869
ul. Krawczyka 16 a
tel. 32 226 41 76
www.zmiana-mikolow.pl
Celem stowarzyszenia jest m. in. udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, jej sprawcom oraz dzieciom i młodzieży żyjącym w rodzinach nią dotkniętych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Mikołowie
KRS: 0000057478
Plac Salwatorianów 4
tel. 32 226 31 52
www.psouu-mikolow.pl
Działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Organizuje wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, sprawuje opiekę dostosowaną do niepełnosprawności wychowanków.

Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne
KRS: 0000126159
ul. Podleska 14 b
Pomaga żyjącym na skraju ubóstwa przez wydawanie żywności, odzieży, mebli, zabawek dla dzieci. Podopiecznymi są osoby bezrobotne, bezdomne, chore, samotne matki.

Stowarzyszenie „Uśmiech”
KRS:0000159623
ul. Rybickiego 21
tel.601487503
Prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej. Wspiera rodziny, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży.

Śląski Ogród Botaniczny
KRS: 0000163011
ul. Sosnowa 5
tel. 32 779 76 02
www.sibg.org.pl
Pieniądze z 1 procenta przeznaczane są na zabiegi pielęgnacyjne kolekcji sadowniczej i na zakup materiałów do wykonania infrastruktury towarzyszącej uprawom drzew owocowych.

Klub Sportowy Burza Borowa Wieś
KRS: 0000200446
ul. Gliwicka 367
www.burza.bo.pl
Organizuje zajęcia w ramach czterech sekcji: siatkówki, piłki nożnej, akrobatyki i tenisa stołowego. Propaguje kulturę fizyczną i sport, upowszechnia turystykę i krajoznawstwo.

Stowarzyszenie Św. Józefa „Jesteśmy”
KRS: 0000237740
ul. Okrzei 27
tel. 32 226 59 76
www.jestesmy.com.pl
Jego celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie pomocy zdrowotnej, działalność charytatywna i na rzecz niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu.

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”
KRS: 0000261946
ul. Żwirki i Wigury 21
www.dobrzeurodzeni.pl
Działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, prowadzi internetową wyszukiwarkę położnych, szkół rodzenia, domów narodzin.

Fundacja Stonoga
KRS: 0000353992
ul. Pszczyńska 25
tel. 32 738 24 26, 530 761 071
www.fundacjastonoga.pl
Celem Fundacji jest pomoc szczególnie dzieciom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, organizuje dla nich turnusy rehabilitacyjne, zakupy i zbiórki m.in. leków, odzieży, żywności.

Polski Związek Niewidomych okręg śląski - z dopiskiem koło w Mikołowie
KRS: 0000012847
os. Grunwaldzkie 10
tel. 32 738 40 18
Finansuje zajęcia dla podopiecznych, organizuje prelekcje lekarskie, spotkania ze sztuką, szkolenia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów
KRS: 0000116212
ul. Krawczyka 16
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Fundacja studencka Młodzi - Młodym - z dopiskiem AKS Mikołów 2092
KRS: 0000270261
www.facebook.com/aksmikolow
Środki przeznacza m.in. na rehabilitację oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, finansowanie nagród i stypendiów, wspiera młodych sportowców w całej Polsce.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP - z dopiskiem Klub SHDK Mikołów
KRS: 0000186577
Rynek 19
Stowarzyszenie propaguje oddawanie krwi na potrzeby lokalnych placówek szpitalnych, akcje często łączą się z prelekcjami, pogadankami i konkursami.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Mikołowskiej
KRS: 0000273051
Plac Harcerski 1
tel. 32 226 00 35
www.mikolow.zhp.pl
Przekazania 1 procenta umożliwia uatrakcyjnić program i wychowanie dzieci, pozwala na dofinansowanie biwaków, zakup materiałów, kształcenie kadry, wypoczynek podopiecznych.

Rada Ogrodów Botanicznych i Arborterów w Polsce
KRS: 0000405119
ul. Sosnowa 5.
www.robia.pl
Jednym z celów organizacji jest inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególych ogrodów, a zwłaszcza nad ochoroną "ex situ" zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju.

Przystanek Schronisko
KRS: 0000431376
biuro@przystanekschronisko.org
www.przystanejschronisko.org
Fundacja działą aby pomagać zwierzętom znajdującym się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, przy. ul. Milowickiej 1b. Nierzadko są to zwierzęta wyrzucone przez swoich włascicieli, niechciane i niekochane, najcześciej psy i koty, jednak Fundacja niesie pomoc wszystkim zwierzkom, które trafiają do schroniska.

Anima Humana
KRS: 0000448977
www.anima-humana.com
Jednym z celów organizacji jest działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawych.

Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi
KRS: 0000566902
www.borowa-wies.pl
Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne:
- Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo;
- Warsztat Terapii Zajęciowej;
- Niepubliczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej;
- Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa;
- Zakład Aktywności Zawodowej "Grill" na bazie usług cateringowych i usług pralniczych;
- Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Centrum Społecznego Rozwoju
KRS: 0000223366
ul. Jana Pawła II 1/2
www.csr.biz.pl
Jesteśmy organizacją społeczną;
Organizacja działa non-profit od 2004 roku, wspiera rozwój ekonomii społecznej;
Buduje międzyinstytucjonalną sieć wspólpracy na terenie podregionu tyskiego;
Prowadzi działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i dług bezrobotnych;
Organizuje i prowadzi dystrybucję żywności dla najuboższych;
Wspiera rozwój zainteresowań młodych ludzi;
Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.

Fundacja Auxilium
KRS: 0000064561 - z dopiskiem Fundacja Auxilium
Os. C.K. Norwida 4/6
www.fundacjaauxilium.eu
Fundacja Auxilium jest młodym podmiotem zarejestrowanym w październiku 2016r. Fundacja wyznaczyłą kilka obszarów tematycznych, w której organizacja planuje się rozwijać , w tym m.in.:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;
- ochorna i promocja zdrowia;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- upowszechnianie kultury fizycznej;
- promocja i organizacja wolontariatu.
Fundacja prowadzi działalnośc odpłatną w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz organizacji warsztatów dla senioró i młodzieży. 
powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017