Zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamiar przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Burmistrz Mikołowa zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 26.01.2023 r. do 25.01.2024 r. w związku z art.6c ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z późn. zm.).

Uchwała nr XIX/363/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta przez Radę Miejska Mikołowa 29 maja 2012 r.

Logotypy UE