Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego

Burmistrz Mikołowa zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w związku z art. 6c ust. 3 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

W dniu 29 maja 2012 r. Rada Miejska Mikołowa podjęła uchwałę nr XIX/363/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz wyznacza termin nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. do 15.06.2024 r. na:

a) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego prze gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia,

b)złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mikołów), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od 01.01.2025 r. i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 32-32-48-573, 32-32-48-569.

Logotypy UE