Apel dla mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Apel dla mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Urząd Miasta Mikołów zwraca się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.
Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina będzie musiała zapłacić kary administracyjne nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Środki te mogłyby być spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców, np. na doposażenie przedszkoli i szkół, poprawę bezpieczeństwa na drogach bądź inne trwałe inwestycje.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca odbierający odpady tj. firma REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę oraz prowadzone kontrole potwierdzają zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji. Zaskakujące są sytuacje, kiedy z danej nieruchomości odbierane są odpady segregowane, a w pojemnikach na odpady zmieszane nadal umieszczane są kartony albo butelki plastikowe. Powyższe przykłady są nie do zaakceptowania.
Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców – dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów. W tym celu została uruchomiona specjalna aplikacja EcoHarmonogram oraz opracowana nowa strona internetowa poświęcona odpadom komunalnym www.mikolow.eu/odpady. W najbliższym czasie do mieszkańców dostarczone zostaną ulotki informujące jakie odpady wrzucać do danego worka lub pojemnika.
Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 46,00 zł/osoby.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu.
Proponujemy mieszkańcom wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie:
• zmniejszajmy objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po
sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem;
• nie pozostawiajmy odpadów obok pojemników;
• dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne;
• nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów;
• nie bądźmy obojętni – zwróćmy uwagę sąsiadowi.

Logotypy UE