Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

Roads
Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

Przedmiotem projektu jest przebudowa i budowa połączeń drogowych pomiędzy ulicami: Sadową, Paprotek, Świerkową, Plebiscytową oraz Bzów w Mikołowie. Inwestycja jest zlokalizowana w dzielnicy Kamionka i stanowi odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej w obszarze infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim pod względem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także rozwoju spójnej sieci drogowej. Budowa, przebudowa będąca przedmiotem

Termin realizacji
Wartość
3 552 971,32 PLN
Lokalizacja
Mikołów ulice: Świerkowa, Sadowa, Bzów, Paprotek
czytaj więcej

Roads
Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury okołoturystycznej stanowiącej bezpośrednie zaplecze stworzonego w Gminie Mikołów produktu turystycznego ?Szlak architektury sakralnej”. Projekt polega na budowie trzech parkingów oraz rozbudowie placu parkingowego przy obiektach sakralnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Inwestycja stanowi zaplecze dla obsługi ruchu turystycznego związanego z zabytkami architektury sakralnej, wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Termin realizacji
2008 - 2015
Wartość
992 811,96 PLN
Lokalizacja
czytaj więcej

Roads
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego ? infrastruktura aktywnych form turystyki

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami. W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu jest Gmina Orzesze.  Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W

Termin realizacji
listopad 2010 r. - lipiec 2011 r.
Wartość
2 175 566,00 zł
Lokalizacja
Gminy Powiatu Mikołowskiego
czytaj więcej
Logotypy UE