Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty

DERATYZACJA

Burmistrz Mikołowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w dniach od 15 września do 15 października 2019 roku. Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary: 1. skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego 2. zabudowane obiektami lub magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania/składowania produktów rolno-spożywczych Podczas przeprowadzania deratyzacji należy pamiętać o: 1. dokonaniu w budynkach, pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Obwieszczeni Burmistrza Mikołowa o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o terminie polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020. Zawiadamiam o planowanym terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Łaziskach Górnych obwód łowiecki nr 139 w sezonie łowieckim 2019/2020.

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta GNIOTEK

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek, zawiadamiam o

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii 653

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 11 lipca 2019 r. (czwartek) wprowadzona zostaje zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej nr 653, która polegać będzie na zawieszeniu części kursów w dni robocze oraz całkowitym zawieszeniu w soboty, niedziele i święta. Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, iż trasa ww. linii pokrywa się z przejazdem linii autobusowych nr: 29 i 45, na których obowiązuje ta sama

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniote

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek. Więcej szczegółów dostępnych na stronie BIP – http://bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=25055&bar_id=13709

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Obwieszczenie ws. wyłożenia planu dla obszaru Kamionka

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka http://www.bip.mikolow.eu/?a=13611  

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka

Na podstawie § 11 ust. 9 załącznika nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zm., Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 7 czerwca 2019 r. na godz. 18 00 pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kamionka, które odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE