Zawiadomienie o sesji 27.07.2022 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 6 Statutu Miasta Mikołów, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na dzień 27 lipca 2022 r. na godz. 1630 LVIII Sesję – uroczystą – Rady Miejskiej Mikołowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Prezentacja historii Mikołowa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 800-lecia Mikołowa.

5. Podpisanie Aktu upamiętniającego 800-lecie Mikołowa.

6. Zamknięcie sesji.

Logotypy UE