XXVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 14 luty 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji
Rady Miejskiej Mikołowa za 2016 rok.
8. Reforma ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1;
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu ((Izba Wytrzeźwień) – druk nr 4;
– przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 5;
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 6;
– dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 7;
– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 8;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza – druk nr 9;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II – druk nr 10;
– nadania imienia placowi – druk nr 11;
– wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów” – druk nr 12;
– przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” – druk nr 13;
– uchylenia uchwały nr XX/471/2016 RM Mikołowa z dn. 28.06.2016 r. w spr. przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dnia 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 oraz przyjęcia zmiany do Uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dn. 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 – druk nr 14;
– skargi na Burmistrza Mikołowa (A.W.) – druk nr 15.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXVI/26/2016 z dnia 14 lutego 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/573/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/576/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/576/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/577/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/578/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/579/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/580/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/574/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/581/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/582/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie nadania imienia placowi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/583/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie wprowadzenia
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/584/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/585/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/471/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVI/586/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Katarzyny Syryjczyk - Słomskiej w sprawie wprowadzenia do MPZP dla terenu oznaczonego jako 301UR/P zapisów ograniczających zlokalizowanie na nim inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko oraz warunkujących uruchomienie inwestycji obligatoryjnym opracowaniem oceny oddziaływania na środowisko
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Przewodniczącego Rady Michała Rupika w sprawie zamontowania poręczy i podjazdu na stopniach schodów prowadzących do mieszkania na os. Grunwaldzkim
  Zobacz w BIP
Logotypy UE