1
Numer

Komisja nr 1 ds. Samorządu

Kadencja: 2018-2023
Zadania:
 • opiniowania zmian w statutach i regulaminach,
 • opiniowanie zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,
 • opiniowanie spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
 • koordynacja współdziałania z innymi gminami,
 • współpraca z Sejmikiem Samorządowym oraz Radą Powiatu,
 • opiniowanie spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
 • opiniowania spraw dotyczących działalności służb porządkowych,
Radni:
Martyna Centkowska-Strzelczyk
Zobacz więcej
2
Numer

Komisja nr 2 ds. Budżetu

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Katarzyna Głośna
Zadania:
 • opiniowanie budżetu miasta,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat będących w gestii gminy,
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.
Radni:
Katarzyna Głośna
Remigiusz Kuś
Krzysztof Jakubiec
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Zobacz więcej
3
Numer

Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Łukasz Ryguła
Zadania:
 • opiniowanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
 • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną,
 • opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
 • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.
Radni:
Łukasz Ryguła
Agnieszka Fiola
Zobacz więcej
4
Numer

Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta

Kadencja: 2018-2023
Zadania:
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • opiniowanie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
 • opiniowanie uchwał dotyczących gospodarowania mieniem gminnym (sprzedaż, dzierżawa, zakup, najem itp.).
Radni:
Martyna Centkowska-Strzelczyk
Anna Chrapek-Budacz
Łukasz Ryguła
Remigiusz Kuś
Stanisława Hajduk-Bies
Zobacz więcej
5
Numer

Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Agnieszka Fiola
Zadania:
 • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • opiniowanie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
 • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
 • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.
Radni:
Agnieszka Fiola
Zobacz więcej
6
Numer

Komisja nr 6 ds. Społecznych

Kadencja: 2018-2023
Zadania:
 • opiniowanie spraw w zakresie oświaty i wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia,
 • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.
Radni:
Anna Chrapek-Budacz
Katarzyna Głośna
Stanisława Hajduk-Bies
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Zobacz więcej
Logotypy UE