7
Numer

Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Mateusz Bies
Zadania:
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
 • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie spraw związanych z działalnością informacyjną miasta,
 • planowanie działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.
Radni:
Lech Wróblewski
Mateusz Bies
Anna Chrapek-Budacz
Aneta Esnekier
Łukasz Ryguła
Jarosław Sworzeń
Krzysztof Żur
Ewa Chmielorz
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Zobacz więcej
8
Numer

Komisja nr 8 Rewizyjna

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Krzysztof Jakubiec
Zadania:
 • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • wyrażania opinii w sprawach przewidzianych w ustawach bądź przedłożonych Komisji Rewizyjnej
 • przez Radę Miejską Mikołowa,
  – zajmowania stanowiska w sprawach przekazanych Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską Mikołowa
 • oceny sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej Mikołowa,
 • występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
 • występowania do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miejską Mikołowa w zakresie kontroli;
 • uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez Radę Miejską Mikołowa.
Radni:
Jan Przewoźnik
Krzysztof Jakubiec
Stanisława Hajduk-Bies
Krzysztof Żur
Ewa Chmielorz
Adam Zawiszowski
Zobacz więcej
9
Numer

Komisja nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Martyna Centkowska-Strzelczyk
Zadania:
 • skarg na działania Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wniosków i petycji składanych przez obywateli.
Radni:
Mateusz Bies
Martyna Centkowska-Strzelczyk
Katarzyna Głośna
Agnieszka Fiola
Ewa Chmielorz
Adam Zawiszowski
Zobacz więcej
10
Numer

Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych

Kadencja: 2018-2023 Przewodniczący: Andrzej Sukiennik
Zadania:
 • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.
 • opiniowanie planów ruchu oraz dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
 • opiniowanie decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,
Radni:
Andrzej Sukiennik
Krzysztof Jakubiec
Krzysztof Żur
Zobacz więcej
Logotypy UE