XXVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 14 luty 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji
Rady Miejskiej Mikołowa za 2016 rok.
8. Reforma ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1;
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu ((Izba Wytrzeźwień) – druk nr 4;
– przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 5;
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 6;
– dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 7;
– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 8;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza – druk nr 9;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II – druk nr 10;
– nadania imienia placowi – druk nr 11;
– wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów” – druk nr 12;
– przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” – druk nr 13;
– uchylenia uchwały nr XX/471/2016 RM Mikołowa z dn. 28.06.2016 r. w spr. przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dnia 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 oraz przyjęcia zmiany do Uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dn. 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 – druk nr 14;
– skargi na Burmistrza Mikołowa (A.W.) – druk nr 15.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
  • Protokół nr XXVI/26/2016 z dnia 14 lutego 2017 roku
    Zobacz w BIP
Logotypy UE