XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 marca 2021 r.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIX/39/2021.
 4. Temat wiodący: omówienie bezpieczeństwa Mikołowa na podstawie sprawozdań złożonych przez Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, Straż Miejską, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032;
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40);
  d) udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (wsparcie dla osób niepełnosprawnych);
  e) zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych;
  f) zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników;
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku;
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka;
  i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei;
  j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej;
  k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury (dz.3944/106);
  l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury (dz.3941/102);
  m) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury (dz.3938/102);
  n) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej.
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • XLI Sesja w dniu 20 kwietnia 2021, godz. 16:00 w zdalnym trybie obradowania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/362/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/363/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2032
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/364/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/365/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/366/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/367/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/368/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/369/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/370/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/371/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/372/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/373/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/374/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/375/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miast Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap I
  Zobacz w BIP
 • Radna Agnieszka Fiola - interpelacja dot. wstrząsów generowanych eksploatacją prowadzoną przez KWK BUDRYK
  Zobacz w BIP
Logotypy UE