XXXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 lutego 2018 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący:
– gospodarka wodno-ściekowa gminy w świetle
nowych przepisów prawnych,
– perspektywa dalszej działalności kotłowni
przy ul. Grażyńskiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 1
– zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 3;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,-) – druk nr 4;
– maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka – druk nr 5;
– uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka – druk nr 6;
– zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 7;
– ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla Szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania – druk nr 8;
– zmiany uchwały nr XXXI/634/2017 RM Mikołowa z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 9;
– ustanowienia służebności gruntowej na dz. Nr 2496/59 – druk nr 10.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Protokół nr XXXIX/39/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/741/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/742/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/743/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/744/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/745/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie maksymalnej wysokości opaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/746/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/747/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednstką pomocniczą gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/748/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/749/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/634/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/750/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2018 roku
  Zobacz w BIP
Logotypy UE