XXXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 lutego 2021 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji: nr XXXVII/37/2021 oraz nr XXXVIII/38/2021.
 4. Temat wiodący: gospodarka mieszkaniowa.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
  c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022;
  d) dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów;
  e) zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  f) zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów;
  g) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (50.000,- zł);
  h) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (103.532,- zł);
  i) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych;
  j) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022;
  k) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów;
  l) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  m) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Mikołów na lata 2021-2026;
  n) przystąpienia do Związku Miast Polskich;
  o) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,-zł);
  p) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
  r) petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (petycja S.C.);
  s) petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (petycja J.W.);
  t) petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (petycja B.J.).
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 10. Wolne głosy.http://bip.mikolow.eu/?a=16109

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XXXIX/339/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/340/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2032
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/341/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/342/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/343/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/344/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/345/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/346/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/347/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/348/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/349/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/350/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/351/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Mikołów na lata 2021-2026
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/352/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/353/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/354/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/355/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/356/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/357/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/358/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie petycji - listu otwartego z dnia 16 stycznia 2021 r. dotyczącego petycji - listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/359/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/360/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXIX/361/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 2 ds. Budżetu
  Zobacz w BIP
 • Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - interpelacja w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE