XXXVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 26 stycznia 2021r.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji: nr XXXV/2020 oraz nr XXXVI/2020.

4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2020 rok.

5. Temat wiodący: zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka;

b) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei;

c) ustanowienia pomników przyrody;

d) porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f) uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie;

g) dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

h) uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie;

i) Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie;

j) wniesienia odpowiedzi do Wojewody Śląskiego na skargę mieszkańca;

k) nadania nazwy „ul. Waltera Krupy” w Mikołowie.

7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

11. Wolne głosy

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXXVII/37/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/326/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/327/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/330/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/329/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/331/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/332/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/333/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/334/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/335/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewody Śląskiego na skargę mieszkańca
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/336/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazwy "ul. Waltera Krupy" w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/337/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
 • Radny Jarosław Sworzeń - interpelacja dotycząca wykonania nowej nawierzchni asfaltowej ul. Marii Skłodowskiej-Curie
  Zobacz w BIP
 • Radny Mateusz Bies - interpelacja dotycząca stworzenia w Mikołowie muralu antysmogowego
  Zobacz w BIP
 • Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego - interpelacja dotycząca utworzenia plenerowych przewijaków dla maluchów przy placach zabaw i miejscach rekreacji w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Radna Ewelina Kukla - interpelacja w sprawie bezpieczeństwa pieszych
  Zobacz w BIP
 • Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk, radna Aneta Esnekier - interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK44 w Mikołowie (dotyczy lewoskrętu w ul. Różaną oraz uwzględnienia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Gliwickiej)
  Zobacz w BIP
 • Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego - interpelacja w sprawie zwiększenia wysokości dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Mikołowa oraz zróżnicowania wysokości dotacji ze względu na rodzaj źródła ciepła
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE