XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/40/2021.

4. Tematy wiodące:

– współpraca z powiatem mikołowskim

– współpraca z organizacjami pozarządowymi

– polityka senioralna

– Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2021 rok;

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032;

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16;

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej;

e) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów;

f) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022;

g) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne głosy. 

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • XLI Sesja w dniu 20 kwietnia 2021, godz. 16:00 w zdalnym trybie obradowania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/376/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/377/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2032
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/378/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/379/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/380/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/381/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/382/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/383/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/384/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji o poparcie przez Radę Miejską Mikołowa Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/385/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi na działalność 21 dyrektorów mikołowskich przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego
  Zobacz w BIP
 • Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - wniosek w sprawie nazwania mikołowskich rond nazwiskami śląskich kompozytorów
  Zobacz w BIP
 • Radna Aneta Esnekier - zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przekraczających ul. Owsianą na wysokości przejazdu kolejowego
  Zobacz w BIP
 • Radny Remigiusz Kuś, radny Jan Przewoźnik - interpelacja w sprawie zachowania charakteru Alei Kasztanowej ul. Reta Śmiłowicka oraz nowych nasadzeń w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE