XXXIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 listopada 2020r.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXXI oraz XXXII/2020.
4. Temat wiodący: gospodarka odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2020 (39.975,-zł),
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-Dziennym Domu Pomocy,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
f) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
g) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
i) zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu,
j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka,
l) ustanowienia służebności przesyłu,
m) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej,
n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXXIII/33/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Radna Ewelina Kukla - interpelacja w sprawie dewastacji terenów zielonych i elewacji budynków
  Zobacz w BIP
 • Radna Katarzyna Głośna - interpelacja dotycząca wystających korzeni oraz renowacji placu zabaw na Małych i Dużych Plantach
  Zobacz w BIP
 • Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk - interpelacja w sprawie dewastacji ekranów akustycznych przy ul. Gliwickiej i przejść podziemnych pod skrzyżowaniem DK 81 i DK 44
  Zobacz w BIP
 • Radna Stanisława Hajduk-Bies, radna Anna Chrapek-Budacz, radna Grażyna Ostafin - interpelacja w sprawie niedopuszczalnego zachowania Burmistrza w trudnym czasie wzniecania niepokojów
  Zobacz w BIP
Logotypy UE