XXXI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 października 2020 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/2020.
4. Temat wiodący: współpraca Miasto – Powiat.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i instytucji kultury,
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu,
d) szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
e) ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu
jej przyznawania,
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza
Mikołowa,
g) Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera –
obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej – obszar nr 3 w Mikołowie,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Sesja nr XXXI/31/2020 z dnia 20 października 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/288/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/289/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/290/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/291/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/292/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/293/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/294/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej
  Zobacz w BIP
 • Apel nr 4/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 października 2020 r. do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 925
  Zobacz w BIP
 • Apel nr 5/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 października 2020 r. do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 928
  Zobacz w BIP
Logotypy UE