XXVII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 czerwca 2020r.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXVII/27/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/245/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/246/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/247/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/248/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/249/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/250/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/251/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/252/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/253/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/254/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/255/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/256/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/257/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXVII/258/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
  Zobacz w BIP
 • Zapytanie radnej Anny Chrapek-Budacz w związku z kanalizacją na os. Mickiewicza oraz zalaniami na terenie Mikołowa w dniu 17 i 18 czerwca 2020 r.
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Anety Esnekier w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w postaci kartowania hydrologicznego, oceny stanu jakości wód powierzchniowych i waloryzacji hydrologicznej na obszarze Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE