XX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 lutego 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 25 lutego 2020 r. na godz. 1600 XX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/2019.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2020 rok

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031

c) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (45.000,-)

d) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (80.215,-)

e) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40)

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,-)

g) dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

h) określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

i) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej

j) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha

k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat

l) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Podleskiej

m) nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

n) nadania nazwy ul. Łąkowa w Mikołowie

o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie

p) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

r) wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu.

5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

9. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XX/199/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/200/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/201/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/202/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/203/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/204/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/205/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/206/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/207/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/208/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/209/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/210/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/211/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Podleskiej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/212/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/213/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ul. Łąkowa w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/214/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XX/215/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego w sprawie rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Mikołowie uwzględniającej potrzeby mieszkańców w różnym wieku
  Zobacz w BIP
 • Zapytanie radnej Anny Chrapek-Budacz w związku z zalewaniem piwnic na os. Mickiewicza 20
  Zobacz w BIP
 • Zapytanie radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej w sprawie oświetlenia na ul. Rybnickiej
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE