XLVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 września 2018 r.

Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad
Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy:
1) przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania
obchodów 800-lecia miasta,
2) przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.– druk nr 3;
– zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów– druk nr 4;
– zmiany uchwały nr XII/276/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
Statutu miasta Mikołowa.– druk nr 5;
– skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 6;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 7.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XLVI/46/2018 z dnia 18 września 2018 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/822/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/823/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/824/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/825/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/826/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/827/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/828/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/829/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/796/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVI/830/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/808/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE