XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 czerwca 2018r.

 

Dokumenty z sesji

Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XLIV/788/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2017
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/789/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/790/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie uchylenia załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/777/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/791/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/791/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/792/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/793/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/763/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/794/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/764/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/795/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/796/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/797/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/798/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Mikołów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/799/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/800/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przekazania przez gminę Mikołów zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/801/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przyjęcia
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/802/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/803/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/804/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Michała Rupika w sprawie działań mających na celu usunięcia śmietnika pod przewiązką budynku przy ul. Karola Miarki 26
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. Bandurskiego 8
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE