XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Posadzenie drzewa pamięci Rady Miejskiej Mikołowa kadencji 2014 – 2018.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
8. Tematy wiodące:
1) Śląski Ogród Botaniczny,
2) ochrona środowiska,
3) oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski oraz
niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta
Mikołów.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 3;
– emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 3a;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Słonecznej – druk nr 4;
– przyjęcia statutu sołectwa Śmiłowice – druk nr 5;
– przyjęcia statutu sołectwa Bujaków – druk nr 6;
– przyjęcia statutu sołectwa Mokre – druk nr 7;
– przyjęcia statutu sołectwa Paniowy – druk nr 8;
– przyjęcia statutu sołectwa Borowa Wieś – druk nr 9;
– dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 10.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XLIII/43/2018 z dnia 22 maja 2018 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/777/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/778/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/779/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/780/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/781/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Słonecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/782/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Śmiłowice
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/783/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Bujaków
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/784/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Mokre
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/785/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/786/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/787/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie dopłat do 1m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Krystyny Świerkot dot. wniosku o zobowiązanie pracownika Urzędu Miasta, który w zakresie swoich obowiązków ma pomoc i wspieranie działań Rady Seniorów do: opublikowania w BIP protokołów z posiedzeń Rady Seniorów, założenia konta e-mail oraz nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych
  Zobacz w BIP
Logotypy UE