XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 czerwca 2021 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeń państwowych zasłużonym osobom z powiatu mikołowskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII/42/2021.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania.
 6. Wykonanie budżetu za 2020 rok:
  a) przedstawienie:
  1) sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok,
  2)  sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2020 rok,
  3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
  4) informacji o stanie mienia Gminy Mikołów,
  5) opinii komisji stałych rady,
  6) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
  b) podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok,
  2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
  c) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków;
  d) udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (3.000,- zł);
  e) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów;
  f) określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2021/2022;
  g) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
  h) sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  i) uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”;
  j) zatwierdzenia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów;
  k) zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane;
  l) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;
  m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021 (1.636.877,- zł).
 8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XLIII/43/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/394/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/395/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/396/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/397/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/398/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/399/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/400/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/401/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/402/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2021/2022
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/403/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/404/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/405/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uzupełnienia dokumentu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/406/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów i przekazanie go organowi regulacyjnemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/407/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/408/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIII/409/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021
  Zobacz w BIP
 • Radna Ewelina Kukla - interpelacja w sprawie instalacji kolorowych parasolek w sezonie letnim na jednej z ulic w centrum miasta
  Zobacz w BIP
Logotypy UE