XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
1) jednostki pomocnicze gminy;
2) Metropolia Górnośląsko – Zagłębiowska;
3) przyjęcie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
– z działalności za rok 2017,
– z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017,
– z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 – 2019, za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2018 rok;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028;
– finansowego wsparcia Policji;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
– wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
– zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre;
– zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice;
– wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu „Mikołów – dla Seniorów”;
– zmiany uchwały nr XXXIX/748/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.02.2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
– zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.
9. Przyjęcie protokołu z kontroli nr 5/2018 Komisji nr 8 Rewizyjnej – zadanie: Kontrola prawidłowości działań Burmistrza w zakresie dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XLII/765/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/766/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/767/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie finansowego wsparcia Policji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/768/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/769/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/770/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/771/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/772/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/773/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/748/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/774/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/775/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/764/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/776/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/754/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Michała Rupika w sprawie podjęcia zdecydowanych i szybkich działań mających na celu przywrócenie przejścia dla pieszych z mikołowskiego rynku w kierunku Placu 750-lecia
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Krystyny Świerkot dot. wniosku o zobowiązanie pracownika Urzędu Miasta, który w zakresie swoich obowiązków ma pomoc i wspieranie działań Rady Seniorów do: opublikowania w BIP protokołów z posiedzeń Rady Seniorów, założenia konta e-mail oraz nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie niezwłocznego dokonania remontu schodów wejściowych do siedziby Poczty Polskiej przy ul. Jana Pawła II w Mikołowie oraz zamontowanie poręczy umożliwiającej bezpieczne wejście do przedmiotowego lokalu osobom starszym
  Zobacz w BIP
Logotypy UE