XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 marca 2018 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
– bezpieczeństwo,
– gospodarka odpadami.
8. Przyjęcie protokołu kontroli nr 4/2018
Komisji RM nr 8 Rewizyjnej dot. zadania pn. „Analiza kosztów
– wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2018 rok;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028;
– przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie;
– podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019;
– ustanowienia służebności gruntowej – dz. Nr 501/104;
– zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów ;
– zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r.;
– określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów;
– wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu „Mikołów dla Seniorów”;
– nadania nowych nazw ulic w Mikołowie;
– podziału Miasta Mikołów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Protokół nr XL/40/2018 z dnia 20 marca 2018 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/751/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/752/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/753/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/754/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/755/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/756/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/757/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/758/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/759/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/760/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie nadania nowych nazw ulic w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XL/761/2018 z dnia 20.03.2018r. w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
Logotypy UE