XXIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 kwietnia 2020r.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/2020.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2020 rok

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2020-2031

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów 2020 roku

g) przeznaczenia do zbycia nieruchomosci położonej w Mikołowie Rynek 3

h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4

i) nadania nazwy „ul. Miętowa” w Mikołowie

j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami

k) określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytuły oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

l) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa

m) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Kamionka za 2019 rok.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXIII/23/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/226/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/227/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/228/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/229/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/230/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/231/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/232/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/233/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/234/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/235/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/236/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/237/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIII/238/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej w sprawie pozyskania środków finansowych na sprzęt do zdalnej nauki z Ministerstwa Cyfryzacji
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Anety Esnekier w sprawie stosowania w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie pomocy przedsiębiorcom w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 - podatek od nieruchomości
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Remigiusza Kusia w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Sielanka, Siedlisko oraz ulicy Reta Śmiłowicka
  Zobacz w BIP
Logotypy UE