XVIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 17 grudnia 2019r.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XVI/19 oraz XVII/19.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2020–2031.
5. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2020 rok, w tym:
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;
c)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz
wniosków radnych;
d)dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice-1K wraz
z otworem kierunkowym Bielszowice-2H w celu oceny przedeksploatacyjnego
odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na
terenie miasta Mikołów;
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2031;
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
e) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
f) zmiany uchwały nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy;
h) zmiany uchwały nr XXV/561/2016 RM Mikołowa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których
zarządcą jest Burmistrz Mikołowa;
i) nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe;
j) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022;
k) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
l) zmiany Statutu Jednostki Budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie;
m) nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu;
n) zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021;
o) aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Mikołów;
p) zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji;
r) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
s) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2020;
t) czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych;
u) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Mikołów;
w) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Mikołów.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2020 rok.
8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
12. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XVIII/18/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/166/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/168/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice - 1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice – 2H w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na terenie miasta Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/169/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/170/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/171/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/172/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/173/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/174/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/175/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/561/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządca jest Burmistrz Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/176/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/177/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/178/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/179/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/180/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017-2021
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/181/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/182/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/183/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/184/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/185/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/186/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/187/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/188/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVIII/189/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikolowie i nadania jej statutu
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja Klubu Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do przeciwdziałania niskiej emisji i innych działań
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE