XVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 listopada 2019 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XIV/2019 i XV/2019.
4. Tematy wiodące:
– system ciepłowniczy,
– bezpieczeństwo w mieście.
5. Podjęcie apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego
wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej polityki
karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących
odpadami, a także zapewnienie prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
d) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe;
e) skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie;
f) zmiany uchwały nr IV/43/2019 RM Mikołowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXI/500/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 r. w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania
jej statutu;
g) zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie;
h) przyjęcia Regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów;
i) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Sesja nr XVI/16/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/150/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/151/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/152/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/153/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/154/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/155/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/156/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/157/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/158/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XVI/159/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
  Zobacz w BIP
 • Apel nr 3/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.11.2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej polityki karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami, a także zapewnienie prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Zobacz w BIP
Logotypy UE