XIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 października 2019 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIII/2019.
4. Temat wiodący – gospodarka mieszkaniowa.
5. Podjęcie apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego
wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej polityki
karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących
odpadami, a także zapewnienie prawidłowego finasowania zadań jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków;
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020;
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa
w zajęciach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie;
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy;
g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2020;
i) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mikołów na lata 2019-2022
z perspektywą do 2026 r.;
j) nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu;
k) skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie;
l) petycji dotyczącej propozycji nazwy dla łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy;
m)przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Mokierskiej;
n) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów
określanego jako Gniotek;
o) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ul. Zamkowej w Mikołowie;
p) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sadów powszechnych;
q) wyboru ławników na kadencję od 2020-2023;
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

 

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Sesja nr XIV/14/2019 z dnia 22 października 2019 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/134/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/135/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/136/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/137/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/138/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/139/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/140/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/141/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/142/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mikołów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/143/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie petycji dotyczącej propozycji nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/144/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/145/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/146/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/147/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIV/148/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
  Zobacz w BIP
Logotypy UE