XII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 27 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr X i XI/2019.
4. Tematy wiodące:
a) sport i kultura;
b) realizacja programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40 na monitoring systemu
do pomiaru jakości powietrza);
d) zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie;
e) zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata
2019-2024;
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze;
g) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
h) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
i) nadania nazwy ulicy (ul. Długa);
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Uchwała nr XII/112/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/113/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/114/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/115/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/116/2019 z dnia 27.08.2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/117/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/118/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/119/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/120/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/121/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/122/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XII/123/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
Logotypy UE