IX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 maja 2019r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Tematy wiodące:
a) działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
b) pomoc społeczna, w tym przyjęcie:
1) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020;
2) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017-2019;
3) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2018 rok;
4) sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2018 rok;
5) oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Mikołów.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030;
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
d) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie;
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;
g) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata
2019-2024;
h) maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Mikołowie im. Tadeusza Więcka;
i) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr IX/80/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/81/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/82/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/83/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/84/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/85/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/86/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/87/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/88/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IX/89/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Zobacz w BIP
 • Apel nr 2/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej w sprawie wymiany oświetlenia na ul. Rybnickiej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Grażyny Ostafin w sprawie działalności Miasta Mikołów w obszarze pomocy społecznej
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE