VIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 16 kwietnia 2019r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Temat wiodący – oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez placówki przedszkolne i opiekuńcze, w tym placówki niepubliczne, prowadzące działalność na terenie miasta.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia załącznika nr 1 do Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019;

 2. zmian w budżecie na 2019 rok;

 3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);

 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.880 zł);

 6. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

 7. przeznaczenia do zbycia nieruchomości – Rynek 13;

 8. przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja;

 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej;

 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie;

 11. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

 12. wsparcia apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mikołowskiego;

 13. zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów;

 14. skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa;

 15. skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne głosy.

 

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr VIII/67/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie uchylenia załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/68/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/69/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/70/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/71/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/72/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/73/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 13
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/74/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/75/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/76/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/77/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/78/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VIII/79/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Ewy Chmielorz i radnej Agnieszki Fioli dotycząca interwencji w sprawie wywozu odpadów wielkogabarytowych
  Zobacz w BIP
 • Zapytanie radnego Jarosława Sworzenia dotyczące kontroli miejskich placów zabaw
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Anny Chrapek-Budacz w sprawie miejsc w Żłobku Miejskim oraz dopłaty do żłobków prywatnych i klubów malucha w Mikołowie
  Zobacz w BIP
Logotypy UE