VII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 marca 2019r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Temat wiodący:
– przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia Mikołowa,
– przedstawienie etapu procedury ustanowienia herbu Mikołowa.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);
d) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;
e) zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnienia szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
g) zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołów w 2019 r.;
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 w Mikołowie.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr VII/58/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/59/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/60/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/61/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/62/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/63/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/64/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2019 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/65/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - teren nr 2, przy ul. Młyńskiej - teren nr 3 w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr VII/66/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
  Zobacz w BIP
 • Apel nr 1/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Anety Esnekier w sprawie wprowadzenia do stosowania standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej w Mikołowie.
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Andrzeja Sukiennika i radnego Krzysztofa Żura w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji prędkości pojazdów na DK 44
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE