V Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 5 lutego 2019r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Temat wiodący – gospodarka wodno – ściekowa.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów;

 2. zmian w budżecie na 2019 rok;

 3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (57 140,-);

 5. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020;

 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów określanego jako Gniotek;

 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 i przy ul. Spółdzielczej – teren nr 4 w Mikołowie;

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie;

 9. nadania nazw ulicom (Lipcowa, Golfowa);

 10. zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów;

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Uchwała nr V/45/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/46/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/47/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie uchylenia treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanej treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/48/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/49/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/50/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/52/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/51/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/53/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy mianem Rycerzy Jedi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/54/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/55/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr V/56/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
  Zobacz w BIP
Logotypy UE