XXXV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 październik 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy:
– prezentacja nt. działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej, którą przedstawi Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA,
– sprawozdanie: gospodarka mieszkaniowa gminy Mikołów – informacje za okres I – IX. 2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2018 – 2022 – druk nr 1,
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – druk nr 4;
– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów – druk nr 5;
– ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 6;
– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz.2474/31, 2729/31) – druk nr 7; – przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej (dz. 2666/54, 2082/54, 2089/54) – druk nr 8;
– przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul.Modrzewiowej (dz. 2665/54)–druk nr 9;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Korfantego (dz.2041/463)– druk nr 10;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej (dz.622/45) – druk nr 11;
– zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie (dz. 1608/39; 1614/39; 1615/39; 1611/39, 1612/39; 1240/48; 1239/48) – druk nr 12;
– uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 roku” – druk nr 13;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 14.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
10.
Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXV/35/2017 z dnia 24 października 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/677/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/678/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/679/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/680/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/681/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/682/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/683/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/684/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/685/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/676/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2018-2022
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/686/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/687/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXV/688/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie wykonania wodociągu na ul. Solnej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Ewy Chmielorz w sprawie budowy nawierzchni dróg ul. Na Stoku, części ul. Podgórnej, ul. Kosów
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Ewy Chmielorz dotycząca interwencji w sprawie wycinki drzew i suchych nadłamanych gałęzi drzewostanu przy ul. Górnej i. ul. Wojska Polskiego
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie przeprowadzenia naprawy dróg w sołectwie Paniowy w roku bieżącym
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie organizacji służb porządkowych w dni wolne
  Zobacz w BIP
Logotypy UE