XXXVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 listopad 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej
nalata 2017 – 2028 – druk nr 2;
– finansowego wsparcia policji w wysokości
30.000,00 – druk nr 3;
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – druk nr 4;
– opłaty od posiadania psów na rok 2018 – druk nr 5;
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018– druk nr 6;
– przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018– druk nr 7;
– przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa – druk nr 8;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Mikołowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie – druk nr 9;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Mikołowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie – druk nr 10;
-stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im.Gustawa Morcinka w Mikołowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie – druk nr 11;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im.Jana Pawła II w Mikołowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie – druk nr 12;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im.Kornela Makuszyńskiego
w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im.Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie – druk nr 13;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im.Wojciecha Korfantego
w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im.Wojciecha Korfantego w Mikołowie– druk nr 14;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im.Janusza Korczaka
w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie – druk nr 15;

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika
w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie – druk nr 16;
-przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 –
druk nr 17;
– nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie- druk nr 18;
-aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mikołowa – druk nr 19.
8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
10. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXV/35/2017 z dnia 24 października 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/690/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/691/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie finansowego wsparcia Policji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/692/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/693/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/694/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/695/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/696/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/697/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/698/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/699/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/700/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/701/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/702/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie, obejmującej strukturę organizacyjną klas I - III w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie obejmującą strukturę organizacyjną klas I - III
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/703/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/704/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/705/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/706/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVI/707/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXV/686/2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie poszanowania niedzieli jako dnia wypoczynku
  Zobacz w BIP
Logotypy UE